Web Development

Web Development

Ez a 1.5 éves BA kur­zus az inter­net határ­ta­lan vilá­gába kala­u­zolja el hall­ga­tóit, hogy később az egyik leg­se­be­seb­ben fejlődő szak­te­rü­le­ten könnye­dén ki tud­ják ismerni magu­kat. Nem vélet­len, hogy korunk vezető vál­la­la­ta­i­nak nagy része az inter­ne­ten keresi kenye­rét — nem kis siker­rel — hiszen a lehető­sé­gek­nek gya­kor­la­ti­lag csak a prog­ra­mozó szak­tu­dása és kre­a­ti­vi­tása szab­hat határt, ami sze­ren­csére könnye­dén fej­leszt­hető.

webdevelopment

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel­nek a webes alkal­ma­zá­sok és sze­ret­né­nek meg­is­mer­kedni a leg­kü­lön­bözőbb web-fejlesztési és kom­mu­ni­ká­ciós eljá­rá­sok­kal, prak­ti­kák­kal. A prog­ram­hoz kötődő AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve To-Up Bachelor Degree in Web Development
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.700/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Web Developer
  • Webmaster
  • Web Designer
  • Project Manager
  • Multimedia Consultant
  • Event Manager
  • Media Planner
  • Web Administrator

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra