Aalborg

Aalborg

Aalborg városa a University College of Northern Denmark-nak ad otthont.

 Aalborg
Ország Dánia
Régió Nordjylland
Lakosság 123.432 fő
Weboldal www.visitaalborg.dk
Elhelyezkedés
250px Aalborg map Aalborg
Aalborg a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Észak-Dánia fővá­rosa a Jylland fél­szi­ge­ten fek­szik, a Limfjord déli part­ján. A mint­egy 124 ezer lakosú város az ország negye­dik leg­na­gyobb tele­pü­lé­sévé nőtte ki magát. Aalborg tör­té­nelme mind­össze 1000 éves múltra tekint vissza, ked­vező föld­rajzi hely­zete miatt (kikötő­vá­ros) a keres­ke­de­lem ját­szotta a fő sze­re­pet a város éle­té­ben, ami a mai napig is jelentős.
 

Közlekedés

Aalborg köz­le­ke­dé­si­leg is könnyen meg­kö­ze­lít­hető helyen van, úthá­ló­zata jól kiépí­tett, a fjord­nak köszön­hetően a hajó­zás is jelentős, de talán a leg­lé­nye­ge­sebb az, hogy van saját repülő­tere, így 23 külön­böző országba biz­to­sít jára­to­kat.

A dánok leg­nép­szerűbb sportja és köz­le­ke­dési esz­köze a bicikli. Szinte min­den ember­nek van, ren­ge­te­gen hasz­nál­ják is, és a bicik­lis­ták nagy tisz­te­let­nek örven­de­nek a min­den­napi köz­le­ke­dés­ben. Bicikliutak még ott is van­nak, ahol jár­dát már nem sike­rült a gya­lo­go­sok­nak épí­teni. Nagyok szé­le­sek, és biz­to­sak lehe­tünk abban, hogy hava­zás ese­tén ezek a sza­ka­szok lesz­nek elő­ször leta­ka­rítva. A kerék­pá­rok hasz­ná­lata nem szennyezi a kör­nye­ze­tet, anya­gi­lag sem meg­ter­helő, mi több, azon­nal indul. Az itt tanuló diá­kok döntő több­sége könnyen és hamar hoz­zá­jut eme nemes köz­le­ke­dési esz­köz­höz, így sokat spó­rol­hat­nak a tömeg­köz­le­ke­dé­sen.

A helyi tömeg­köz­le­ke­dés is jól kiépí­tett, helyi bér­let­tel vagy úgy­ne­ve­zett rej­se­kort–al ked­vez­mé­nye­sen lehet igénybe venni a Nordjylands Trafikselskab jára­tait.

 

Látványosságok


Maga a város turisz­ti­kai szem­pont­ból nézve nem fel­tét­le­nül van az első helyen ha az ember Dániába láto­gat, de azért itt is meg­ta­lál­ható néhány kul­tu­rá­lis szem­pont­ból igen érde­kes és szó­ra­koz­tató prog­ram, illetve lát­vá­nyos­ság.

AALBORGI KILÁTÓTORONY

A város leg­ma­ga­sabb pontja a maga mind­össze 150 méte­ré­vel nem­csak cso­dá­la­tos pano­rá­mát nyújt az oda tévedők­nek, hanem enni-innivalót is, amit kényel­me­sen elfo­gyaszt­hat­nak az abla­kok mel­letti asz­ta­lok­nál. A kör­nyező liget Aalborg egyik leg­szebb parkja. Sok sza­bad­téri kon­cert köz­ked­velt szín­he­lye, nem elha­nya­gol­ha­tóan gyö­nyörű kilá­tás­sal a Limfjordra.

Aalborg Tarnet

250px Fjordbyenaalborg Aalborg

FJORDBYEN

Aalborg nyu­gati részén fek­szik ez a kis város­ne­gyed, melyet a 30-as évek végén ala­kí­tot­tak ki a halá­szok. A telep jogi érte­lem­ben a „hét­végi ház” (som­mer­hus) stá­tu­szát kapta, ami Dániában egy külön intéz­mény­nek felel meg. Ezek a kis fahá­zi­kók erő­sen a hippi-korszak ele­meit tük­rö­zik, igen jó és vidám han­gu­la­tot adva velük a kör­nyék­nek. A tör­vény sze­rint meg­venni nem lehet őket, állandó lak­cím­ként sem sze­re­pel­het­nek, viszont ezt ellen­sú­lyozza, hogy a bér­lé­sük olcsó és a bér­leti jog örö­köl­hető.

Fjordbyen — link

GRÅBRØDREKLOSTER

A köz­ponti vásár­ló­ut­cá­ban bújik meg egy busz­meg­ál­lóra hason­lító kis üveg­pa­vi­lon, amit sike­rült egy Salling nevű áru­ház elé helyezni, így nem sok figyel­met kap a járó­kelőktől. Pedig való­já­ban ez nem is meg­álló (kissé para­dox is lenne egy sétá­ló­ut­cá­ban), hanem egy lift­akna, mely Aalborg egyik leg­ér­de­ke­sebb és leg­in­no­va­tí­vabb múze­u­mába vezet. A fel­szín alatt fek­sze­nek ugyanis az egy­kori feren­ces kolos­tor marad­vá­nyai, melyet a szer­ze­te­sek 1250 körül épí­tet­ték, és 1530-ig a refor­má­ció elter­je­dé­séig maradt fenn. A fel­szín alatt meg­cso­dál­ha­tóak a kolos­tor rom­jai, lát­ható, hogyan épült illetve fejlő­dött, továbbá magá­ról a város­ról is talál­ha­tóak érde­kes infor­má­ciók. A belépő­díj 20 korona, ami egy­ben a lift hasz­ná­la­tát is tar­tal­mazza, ezért érde­mes cso­por­tok­ban láto­gatni a kiál­lí­tást.

JENS BANGS STENHUS

Észak-Európa leg­je­lentő­sebb rene­szánsz kori épü­lete is itt talál­ható, ami a város leg­is­mer­tebb lát­vá­nyos­sá­gává vált. Az 1624-ben emelt ház Jens Bang aal­borgi keres­kedőé volt, egye­sek sze­rint azzal a cél­lal épí­tette lakó­há­zát a város­háza mellé, hogy nyo­mást gya­ko­rol­jon a város vezetőire. Ma orvosi ren­delők­nek és iro­dák­nak ad helyet, vala­mint Észak-Európa fel­té­te­lez­hetően leg­ré­gebbi gyógy­szer­tá­rá­nak is.

Jens Bangs Stenhus — Visit Aalborg

LINDHOLM HØJE

Mi más lehetne jel­leg­ze­tes dán tör­té­nelmi hely­szín, mint egy viking temető? Skandinávia leg­na­gyobb viking temetője a Limfjord Északi olda­lán terül el, köze­lé­ben egy múze­um­mal, mely az akkori időkről mesél. Június utolsó hét­vé­gé­jén kerül meg­ren­de­zésre min­den évben a hagyo­má­nyos szí­nes kaval­kád, a viking­kori vásár, mely felejt­he­tet­len élményt nyújt min­den oda­lá­to­ga­tó­nak.

Lindholm Høje — Hivatalos web­ol­dal
 

Sportolás, szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

JOMFRU ANE GADE

Azt bát­ran állít­hat­juk, hogy ha valaki élete során akár csak egy­szer is betér ebbe a szűk kis utcács­kába, soha nem felejti el. Aalborg tel­jes jog­gal lehet büszke, hiszen egész Dánia leg­hosszabb, étter­mek­kel, bárok­kal és szó­ra­ko­zó­he­lyek­kel teli utcá­ját tud­hatja magá­é­nak. A név hal­la­tán per­sze elő­ször nem fel­tét­le­nül egy ilyen jel­legű utcára gon­dol az ember, (Jomfru Ane=Szűz Anna), de ebből leszűr­hető, hogy a dánok humor­ér­zéke rend­kí­vül külön­le­ges.

Jomfru Ane Gade — Hivatalos hon­lap

Napközben az étter­meké a fősze­rep, tavasszal és nyá­ron a sza­bad­ban is lehet étkezni, így tel­je­sen kiél­vez­hető a hely han­gu­lata. Esténként indul be az élet iga­zán, főleg hét­vé­gen­ként, de hét­köz­nap is van­nak zsú­fo­lá­sig meg­telt szó­ra­ko­zó­he­lyek. A leg­több zenei stí­lus kép­vi­sel­teti magát a külön­böző bárok­ban, sok helyen tar­ta­nak tema­ti­kus este­ket. Ezeken kívül még meg­te­kint­het­jük az év divat­kol­lek­ci­ó­ját a nya­ranta meg­ren­de­zett divathé­ten, illetve a kul­túra ked­velői is szét­néz­het­nek 1–2 kiál­lí­tá­son. A szá­mos prog­ram közül min­denki ki tudja válasz­tani a hozzá vagy épp a han­gu­la­tá­hoz leg­job­ban illőt.

STUDENTERHUSET

A város szí­vé­ben talál­ható az Aalborg Studenterhuset más­né­ven Student House ami az egyik leg­főbb bázisa a helyi diák­ság­nak. A szó­ra­ko­zó­hely szá­mos kon­cert­tel, kul­tu­rá­lis prog­ram­mal és ked­vező ita­lá­rak­kal vonzza az Aalborgban tanuló diák­se­re­get.

AALBORG ZOO

Aalborg másik büsz­ke­sége az állat­kert, mely 1935 óta a több, mint 1200 álla­tá­val és 138 fajá­val a leg­na­gyobb állat­ker­tek közé tar­to­zik Dániában. Sok egzo­ti­kus állat­nak ad ott­hont, a város­köz­pont­hoz közel. Az érdeklődők részt vehet­nek inter­ak­tív prog­ra­mo­kon is, pél­dául tanúi lehet­nek orosz­lá­n­ete­tés­nek, jeges­medve bemu­ta­tó­nak, a kicsik pedig kéz­zel fog­ható tapasz­ta­la­tot sze­rez­het­nek az állat­si­mo­ga­tó­ban. Az állat­kert tagja a nem­zet­közi tenyésztő­prog­ram­nak, mely­nek célja nem­csak a veszé­lyez­te­tett fajok meg­óvása, hanem a kuta­tás, okta­tás is.

Aalborgi Állat­kert — Hivatalos hon­lap
250px Aalborg carneval Aalborg

AALBORG CARNIVAL

Az év leg­na­gyobb ese­mé­nye a kar­ne­vál, amire a világ min­den részéről jön­nek a szó­ra­kozni és beöl­tözni vágyók. Nem csoda, hiszen ez Skandinávia leg­na­gyobb kar­ne­válja, melyet Észak-Európa leg­na­gyobb­ja­ként is hir­det­nek. 1983 óta évente ren­de­zik meg május utolsó hét­vé­gé­jén. A téma min­den évben adott (2012-ben: The World upside down), ennek meg­fe­lelően öltöz­nek be a leg­töb­ben, de ez per­sze csak egy ötlet, a fan­tá­zi­á­lás határa a csil­la­gos ég. A szín­pom­pás, csilli-villi, zenés fel­vo­nu­lás a város­köz­pont­ban indul, és a főut­cán halad végig egé­szen a Kildeparken-ig, ahon­nan a fel­vo­nu­lók sza­ba­don dönt­het­nek mene­tük további irá­nyá­ról. A kar­ne­vál talán leg­fon­to­sabb kel­léke az alko­hol, mely ezen a napon a reg­gel 10 órás kez­déstől fogva egé­szen éjje­lig tömény­te­len mennyi­ség­ben fogy a kar­ne­vá­lo­zók leg­na­gyobb örö­mére.

Aalborgi Karnevál — Hivatalos web­ol­dal

PARKOK

Aalborgban meg­annyi park talál­ható, melyek helyet biz­to­sí­ta­nak ren­dez­vé­nyek­nek, kon­cer­tek­nek. Kedvező idő­já­rás ese­tén akár egy kis napo­zás­nak, sza­bad­téri játé­kok­nak, gril­le­zés­nek, vagy más tár­sas prog­ra­mok­nak is helyet adhat­nak.

FITNESS WORLD

A dán tulaj­don­ban lévő cég olyan­nyira kinőtte magát az elmúlt 7 évben, hogy mára már csak­nem 89 edző­terme van szerte az ország­ban. A ter­mek­ben 1 havi bér­let elle­né­ben lehető­ség van a kon­di­te­rem hasz­ná­la­tára csak­úgy, mint külön­böző edzé­se­ken (pl. Yoga, Pilates, Thai-box, Zumba, Dance stb.) való kor­lát­lan rész­vé­telre.

Fitness World — Hivatalos hon­lap

TIPP! A UCN diák­jai a havi bér­let­hez ked­vez­mé­nyes áron jut­hat­nak hozzá az egy­szer fize­tendő tag­sági díj meg­fi­ze­tése után.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Aalborg a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!


INFORMÁCIÓKÉRÉS