Aarhus

Aarhus

Skandinávia legrégebbi településén, Aarhausban található a Business Academy Aarhus, Aarhus University és a VIA University College campusa.

Aarhus Dánia
Ország Dánia
Régió Midtjylland
Lakosság 242 914 fő
Weboldal http://www.visitaarhus.dk
Elhelyezkedés
Közép-Jutland, Dánia
Aarhus a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Engedjék meg, hogy elka­la­u­zol­jam Önö­ket Jylland szi­ge­té­nek egyik egye­temi váro­sába, Aarhus-ba. Ez a város Skandinávia leg­ré­gebbi tele­pü­lése, ami az ország leg­na­gyobb kikötő­vá­ro­sa­ként keres­ke­delmi szem­pont­ból is kulcs­fon­tos­ságú jelentő­ség­gel bír.

A város­nak a 19. szá­zad­ban sike­rült érdem­le­ge­sen füg­get­le­ned­nie Koppenhágától, illetve Hamburgtól, majd a népes­ség gyors növe­ke­dé­sé­nek, vala­mint a kikötői keres­ke­de­lem inten­zi­tá­sá­nak köszön­hetően Dánia máso­dik leg­na­gyobb és leg­né­pe­sebb váro­sává nőtte ki magát.
 

Közlekedés

Tilstrup, Aarhus rep­tere mint­egy 40km-re talál­ható a köz­pont­tól. A város folya­ma­tos, inten­zív növe­ke­dé­sé­nek és fejlő­dé­sé­nek köszön­hetően átépí­té­se­ket ter­vez­nek a rep­tér kibő­ví­tése érde­ké­ben. A rep­térre Aarhusból busszal, illetve vonat­tal lehet eljutni. Itt szük­sé­ges meg­em­lí­teni a Billundi rep­tér közel­sé­gét is ami ca. más­fél óra uta­zás­sal meg­kö­ze­lít­hető. Billundba Budapestről a lehető leg­ol­csób­ban fapa­dos légi­tár­sa­sá­gok segít­sé­gé­vel lehet eljutni.

A kör­nyező és távo­labbi váro­sokba egy­aránt induló  - már emlí­tett — vona­tok és buszok szin­tén segí­tik az ott élők kényel­mes és gyors uta­zá­sát, a Mols-Linien dán vál­la­lat pedig a világ leg­gyor­sabb komp­ja­i­val működ­tet jára­to­kat napi 10 alka­lom­mal Aarhus és Koppenhága között.

Aarhus ren­del­ke­zik továbbá egy ún. “free bike sha­ring” rend­szer­rel. Ez annyit tesz, hogy a város 57 pont­ján talál­ható bicik­li­lelő­he­lyekről 20 dán korona elle­né­ben bárki elvi­heti a városi kerék­pá­ro­kat. Ezek a bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ból ismert érmés kon­cep­ción ala­pul­nak, így hasz­ná­lat után — a táro­ló­he­lyekre tör­ténő vissza­he­lye­zés után — a gép vissza­adja a 20 koro­nát. Ilyen kerék­pá­rok hasz­ná­la­tára Ápri­lis 1. és Október 30. között van lehető­ség.

 

Látványosságok

Természetesen Aarhus is bővel­ke­dik lát­vá­nyos­sá­gok­ban. Itt talál­ható töb­bek között az Aarhus Domkirke, ami egyéb­ként Dánia leg­ma­ga­sabb kated­rá­lisa, vala­mint az aarhusi Tivoli Friheden kaland­park,  amely töb­bek között 5000 négy­zet­ki­lo­mé­te­ren elte­rülő spe­ci­á­lis vízi szek­ci­ó­já­val és más szá­mos lenyű­göző att­rak­ci­ó­val várja az ide­lá­to­ga­tó­kat. Különösen köz­ked­velt hely­nek szá­mít továbbá a Den Permanente beach, ahová fia­ta­lok soka­sága láto­gat el kikap­cso­lódni, főként a nyári idő­szak­ban.
 
Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Aarhus leg­ked­vel­tebb prog­ram­jai között tart­ják szá­mon az éven­ként meg­ren­de­zésre kerülő Viking Fesztivált. A tör­té­nelmi ren­dez­vény min­den év júli­u­sá­nak utolsó hét­vé­gé­jén kerül meg­ren­de­zésre. Ezen az ingye­nes ese­mé­nyen, másik 25 000 kíván­csi néző között cso­dál­hat­juk meg a  tör­té­nelmi csa­ták­kal és lovag­be­mu­ta­tók­kal kiegé­szí­tett tra­di­ci­o­ná­lis, remek han­gu­latú ren­dez­vényt.

A spor­to­lásra alkal­mas hatal­mas zöld par­kok és atlé­ti­kai cent­ru­mok mel­lett kiemelt sze­rep jut az igé­nyes éjsza­kai élet­nek is. Aarhus híres szó­ra­kozó utcája, az Aaboulevarden és a benne talál­ható meg­szám­lál­ha­tat­lan mennyi­ségű kel­le­mes han­gu­latú bár, mint pél­dául az Aarhus Club & Bar „Musikcafeen”, a Herr Bartels Bar vagy épp a Café Römer várja az éjszaka sze­rel­me­seit.

 Összes­sé­gé­ben elmond­ható, hogy Aarhus egy iga­zán jó válasz­tás azon diá­kok szá­mára, akik egy gyor­san fejlődő, ám stí­lu­sá­ban a nyu­godt­sá­got tük­röző egye­temi város­ban sze­ret­nék eltöl­teni diák­éve­i­ket egy rend­kí­vül szín­vo­na­las felsőok­ta­tási rend­szer kere­tei között.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Aarhus a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS