Aarhus University

Aarhus University leírás

Az 1928-ban ala­pí­tott Aarhus University 2020-ban a QS World Ranking 145. helyén állva meg­tar­totta elő­kelő helyét a világ leg­jobb egye­temei között. Az egye­tem nagy hang­súlyt fek­tet a kutatás-fejlesztésre, a gya­kor­la­tias és okta­tásra és a nem­zet­közi aka­de­mi­kus kör­nye­zetre. A diák­szám évről évre növe­kedve 2018-ben elérte a 38 000-et

au logo

Az Aarhusi Egyetem nagy hang­súlyt fek­tet az okta­tás és kuta­tás mel­lett a tehet­séggon­do­zásra, és hogy kép­zé­se­i­vel több szak­mai terü­le­tet fel­ölelő, szé­les­körű tudást biz­to­sít­son szak­tól és kép­zéstől füg­get­le­nül. A képzéseken előadások és a kis létszámú szemináriumok kombinációja jellemző. A tanár- diák kapcsolat informális, nem hierarchikus; a kritikus gondolkodást, szólásszabadságot, kérdések felvetését nagyra értékelik. Gyakorlatias és analitikus szemléletű oktatásával olyan tudást kíván átadni a hallgatóknak, ami nemcsak elméleti alapot biztosít, hanem összefüggések és rendszerek átlátásának segítségével rögtön alkalmazható a munka világában. Az intéz­mény közeli és inten­zív kap­cso­la­tot tart fenn a pri­vát szek­tor leg­na­gyobb sze­replői­vel, így biz­to­sítva a maxi­má­li­san élet­szerű és hasz­nál­ható pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sát.

Az egyetem campusai Aarhus városban találhatók, ami a Jutland félsziget keleti partján helyezkedik el. A tengerpart, erdő és dombok övezte város gazdag kulturális életet és sokszínű szórakozási lehetőséget kínál a diákoknak.

Képzések, sza­kok

Több mint 25 angol nyelvű sza­kot indítva az ország egyik leg­szé­le­sebb szak port­fó­li­ó­ját kínálja. Az egyetem által kínált angol nyelvű képzések közül kiemelkedőek a hagyo­má­nyos IT, gaz­da­sági és mér­nöki kép­zé­sek.

Az intéz­mény ajánl Bachelor, Master és PHD szin­ten is prog­ra­mo­kat, így lefedve a tel­jes aka­dé­miai kép­zés­lét­rát. (Részleteket lásd A Dán Felsőoktatási Rendszer).

Az egyetem diák­ja­i­nak lehető­sége van az Erasmus program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — az AU part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

Az Aarhus University cam­pu­sai mind maxi­má­lis fel­sze­relt­ség­gel ren­del­kez­nek, így biz­to­sítva a magas szín­vo­nalú okta­tást. Az egye­tem továbbá segíti hall­ga­tói tehet­ség­ku­ta­tá­sán túl, vál­lal­ko­zóvá válá­sá­ukat is.

További infor­má­ciók az Aarhus University-ről

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon!