Dániai AP képzések, Academy képzések Dánia

Academy Profession Képzések

Az aka­dé­miai (Academy Profession) kép­zé­sek álta­lá­ban 2–2.5 év ter­je­delműek, és 120–150 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre a Top-Up Bachelor kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető főis­ko­lai dip­lo­mává. Az összes kép­zés angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. Felvételi köve­tel­mény az érett­ségi, illetve végző­sök­nek lehető­sé­gük van még a vizsga előtt jelent­kezni az eddigi ered­mé­nyeik alap­ján, így fel­té­te­les fel­vé­telt nyer­het­nek. További köve­tel­mény lehet a szak­má­hoz illő spe­ci­fi­kus tan­tárgy, pl. Matematika, Angol vagy Kémia magas óra­szám­ban való tanu­lása.

  Academy Profession (AP)
  Academy Profession (AP)
Design és Grafika Design Fashion
Multimedia Design
Branding and Marketing Management
 

 

További képzés fajták


Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Keresztféléves Képzések


Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Európai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és csomagmegrendelés után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben. SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

  ONLINE JELENTKEZÉS