Architectural Technology and Construction Management

Architectural Technology and Construction Management

Az Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés célja, hogy a vég­zett hall­gató ne csak a min­den­napi épí­té­szeti fel­ada­to­kat tudja ellátni, hanem bát­ran nyúl­jon az újdon­sá­gok­hoz, gon­dol­kod­jon inno­va­tí­van kre­a­tí­van és kör­nye­zet­tu­da­to­san, épít­sen egye­dül­álló alko­tá­so­kat, így szol­gálva ki maxi­má­li­san meg­ren­delője igé­nyeit.

280px Architecture1 Architectural Technolgy and Construction Management   UCN

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik az épí­té­szet és a ter­ve­zés iránt érdeklőd­nek. A szak tipi­kus épí­tész­mér­nöki program Architectural Technology and Construction Management, azzal a kiegé­szí­tés­sel, hogy a kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias, vala­mint üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái teszik szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten működő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nál gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze.Így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lyük van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 1–6 sze­mesz­ter: €6.500 / sze­mesz­ter; 7. sze­mesz­ter: €1.100
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Épí­tész­mér­nök

Hasonló képzések:

  • Civil Engineering
  • Climate and Supply Engineering
  • Materials Science Engineering

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra