Automation Engineering

Automation Engineering

A 4 sze­mesz­te­res Automation Engineering Academy Professional kép­zés rész­le­tes tudást és bete­kin­tést nyújt a külön­böző auto­ma­ti­zált rend­sze­rek ter­ve­zé­sébe, kon­fi­gu­rá­lá­sába és kiépí­té­sébe. Magában fog­lal töb­bek között olyan fon­tos tudo­mány­ága­kat mint a mate­ma­tika, fizika és gépé­szet.

automotive

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk aki­ket érde­kel­nek az auto­ma­ti­zá­lási pro­jec­tek és el tud­ják kép­zelni magu­kat gépész­mér­nök­ként aki  a 21. szá­zadi vál­la­la­tok műkö­dé­sé­nek opti­ma­li­zá­lá­sát olyan inno­va­tív és min­den szem­pont­ból haté­kony meg­ol­dá­sok­kal tudja elő­se­gí­teni mint a robot tech­nika.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban van a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Automation Engineering
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €7.500/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:

  • Product Development and Integrative Technology


Karrierlehetőségek:

  • Technician
  • Programmer
  • Chief Engineer
  • Technical Manager
  • PLC/SCADA Programmer
  • System Technician

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra