Bachelor képzések dánia, dániai bachelor képzések

Bachelor képzések

A főis­ko­lai (Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 3–3,5 év ter­je­delműek, 180 — 210 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat­ori­en­tál­tak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. A SCEDA kíná­la­tá­ban 60 alap­kép­zés talál­ható meg, hasz­náld az alábbi lis­tát és keresőt. Lap alján a szá­mok­nál lehet lapot vál­tani, így még több kép­zés jele­nik meg a kere­sési fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelően. A SCEDA a UniversityAdmission rend­sze­rét hasz­nálja, itt min­den álta­lunk kép­vi­selt kép­zés meg­ta­lál­ható és biz­to­sítja a kiváló kom­mu­ni­ká­ciót és átlát­ha­tó­sá­got a diák szá­mára.

A szakkereső teljes mértékben itt érhető el.

  Bachelor (BA, BSc)
Üzleti és Gazdasági Value Chain Management
Economics and Business Administration
Export and Technology Management
Financial Management and Services
Global Business Engineering
 
  Bachelor (BA, BSc)
Information Technology (IT) Software Technology Engineering
 
 
  Bachelor (BA, BSc)
Mérnöki és építészet Architectural Technology & Construction Management
Mechanical Engineering
Biotechnology Engineering
  Global Management and Manufacturing (SDU)
Global management and Manufacturing (AU)
  Electronics
  Engineering in Electronics
  Mechatronics
  Engineering in Mechatronics
  Engineering, Innovation and Business
  Product Development and Innovation
  Materials Science Engineering
  Civil Engineering
  Climate and Supply Engineering
Tanári képzés International Honors Degree in Teaching


További infor­má­ció a Dán Felsőoktatási Rendszerrel kap­cso­lat­ban.További képzés fajták


Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Keresztféléves Képzések

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak


Amennyiben további kérdései vannak a szakokkal kapcsolatban, kérjük keresse munkatársainkat az INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, A 30-510–98-04-es telefonszámon, vagy kérjen információt online az alábbi gombra kattintva!

  INFROMACIOKERES