Bachelor képzések dánia, dániai bachelor képzések

Bachelor képzések

A főis­ko­lai (Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 3–3,5 év ter­je­delműek, 180 — 210 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat­ori­en­tál­tak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. A SCEDA kíná­la­tá­ban 60 alap­kép­zés talál­ható meg, hasz­náld az alábbi lis­tát és keresőt. Lap alján a szá­mok­nál lehet lapot vál­tani, így még több kép­zés jele­nik meg a kere­sési fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelően. A SCEDA a UniversityAdmission rend­sze­rét hasz­nálja, itt min­den álta­lunk kép­vi­selt kép­zés meg­ta­lál­ható és biz­to­sítja a kiváló kom­mu­ni­ká­ciót és átlát­ha­tó­sá­got a diák szá­mára.

A szakkereső teljes mértékben itt érhető el.

  Bachelor
(BA, BSc)
Üzleti és Gazdasági Economics and Business Administration (DK)
  International Business (SE)
  International Tourism Management (SE)
  Marketing (SE)
  Sustainable Supply Chain Management (SE)
  International Management (SE)
  Marketing Management (SE)
  Sustainable Enterprise Development (SE)
  Politics and Economics (SE)
 
  Bachelor
(BA, BSc)
Information Technology (IT)  
  Network Security (SE)
  Software Technology (SE)
   
Design Design + Change (SE)
  Visual Communication + Change (SE)
  New Media Design (SE)
 
  Bachelor
(BA, BSc)
Mérnöki és építészet Mechanical Engineering (DK)
Global Management and Manufacturing (AU) (DK)
  Global Management and Manufacturing (SDU) (DK)
  Electronics (DK)
  Engineering in Electronics (DK)
  Mechatronics (DK)
  Engineering in Mechatronics (DK)
  Engineering, Innovation and Business (DK)
  Product Development and Innovation (DK)
  International Economics (SE)
  International Mechanical Engineering (SE)
 
  Bachelor
(BA, BSc)

Természettudomány

 
  Mathematics Programme (SE)
  Prosthetics and Others (SE)
Teaching International Honours Degree Teaching (DK)

 

Mesterképzések  
Gazdasági képzések Economics and Data Analysis (SE)
  Digital Business (SE)
  International Financial Analysis (SE)
  International Logistics and Supply Chain Management (SE)
  Integrational Marketing (SE)
  Interventions in Childhood (SE)
  Sustainable Communication (SE)
  User Experience Design (SE)
  Supply Chain Operations Managements (SE)
  Strategic Enterpreneurship (SE)
  Leadership in Digitalised Organisations (SE)
  Sustainable Development (SE)
  Finance (SE)
  International Business (SE)
  Work Integrated Political Studies (SE)
  Production Management (SE)
  Materials and Manufacturing (SE)
  Product Design (SE)
  Production Engineering and Management (SE)
   
IT és mérnöki képzések AI Engineering (SE)
  Engineering Management (SE)
  Global Management (SE)
  Mastech (SE)
  Sustainable Building Information Management (SE)
  Manufacturing Engineering (SE)
  Robotics and Automation (SE)
  IT and Management (SE)
  AI and Automation  (SE)
  Cybersecurity (SE)
  Autonomous Vehicles (SE)
  Electric Vehicle Engineering (SE)
  Metal Additive Manufacturing (SE)

 


További infor­má­ció a Dán Felsőoktatási Rendszerrel kap­cso­lat­ban.További képzés fajták


Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Keresztféléves Képzések

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak


Amennyiben további kérdései vannak a szakokkal kapcsolatban, kérjük keresse munkatársainkat az INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, A 30-510–98-04-es telefonszámon, vagy kérjen információt online az alábbi gombra kattintva!

  INFROMACIOKERES