Branding and Marketing Management

Branding and Marketing Management

A 4 sze­mesz­tert magá­ban fog­laló kép­zés komp­lex tudást ad a hall­ga­tók szá­mára, ami által könnye­dén helyt áll­nak később, a nem­zet­közi üzleti élet gya­kor­la­ti­lag bár­mely terü­le­tén.

branding-and-marketing (1)

A 2 éves AP prog­ram biz­to­sítja hall­ga­tói szá­mára az alap­vető meg­ér­té­sét és funk­ci­ó­ját a bran­ding és mar­ke­ting fogal­mak­nak, ezen­túl arra fóku­szál, hogy miként hasz­no­sít­hat­ják eze­ket a divat vilá­gá­ban. A kép­zés segíti továbbá a hall­ga­tók kom­mu­ni­ká­ciós és vizu­a­li­zá­ciós képes­sé­geit, fej­leszti stra­té­giai gon­dol­ko­dá­su­kat. Kitér a már­kák és azok mar­ke­ting tevé­keny­sé­ge­i­nek műkö­dé­sére, vala­mint bete­kin­tést enged töb­bek között a mai modern digi­tá­lis mar­ke­ting vilá­gába

Az okta­tás kife­je­zet­ten gyakorlat-központú, a 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Branding and Marketing Management
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1–2. sze­mesz­ter: €12.000, 3–4. sze­mesz­ter: €12.000
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:


Karrierlehetőségek:

  • Assistant wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
  • Member of the cre­a­tive divi­sion at com­pa­nies’ mar­ke­ting depart­ments
  • Branding assis­tant

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra