Branding & Marketing Management- Fashion and Furniture

Branding & Marketing Management- Fashion and Furniture

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, mely során a diá­kok rész­le­te­seb­ben bete­kin­tést nyer­nek a Márkák és Marketing vilá­gába. A prog­ram során a hall­ga­tók meg­ta­nul­ják a már­ka­kom­mu­ni­ká­ció effek­tív hasz­ná­la­tát, valós pro­jek­te­ken keresz­tül sajá­tít­ják el a prob­lé­ma­meg­ol­dást divat­már­kák­kal dol­gozva. Gyakorolják továbbá a meg­fe­lelő mar­ke­ting kom­mu­ni­ká­ciós csa­tor­nák alkal­ma­zá­sát 1–1 mar­ke­ting kam­pány során.

branding-marketing-pic

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Branding & Marketing Management (Fashion and Furniture) 
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €5.500/ szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Brand Manager wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
  • Representative of Branding Communication
  • Project Manager

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra