Business Academy Aarhus BAA képzések Dánia

Business Academy Aarhus - képzések

A BAAA rövi­dí­tésre is hall­gató, 15 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia olyan sza­ko­kat is indít, melyek rit­ka­ság szám­ban említ­hetőek ha a Dániában okta­tott angol nyelvű sza­ko­kat tekint­jük. Ezek a sza­kok fel­öle­lik a kémia és bio­ló­gia terü­le­teit, továbbá az autó­ver­seny­zés szak­te­rü­le­tét.

Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­kok mind­egyi­kén maga­san kép­zett szak­ta­ná­rok és remek szín­vo­nalú tech­ni­kai hát­tér áll­nak ren­del­ke­zésre.

Az intéz­mény nagy hang­súlyt fek­tet továbbá a Marketing és Pénzügyi szak­te­rü­le­tekre, olyan­nyira, hogy a meg­fe­lelő spe­ci­a­li­zá­ció választó hall­ga­tók szá­mára céget ala­pí­ta­nak és iro­dát biz­to­sí­ta­nak a kép­zés tel­jes idő­tar­tama alatt.

Még több infor­má­ció a Business Academy Aarhus-ról…

Angol nyelvű kép­zé­sek a Business Academy Aarhus-on

 

ACADEMY PROFESSIONAL

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Multimedia Design

 

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Digital Concept Development

 

Olvass itt a BAAA váro­sá­ról, Aarhusról
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak