Chemical and Biotechnical Science - BAAA | SCEDA - Továbbtanulás Dániában Portál

Chemical and Biotechnical Science

A két és fél éves Chemical and Biotechnical Science prog­ram által nyúj­tott tan­anyag az iparág alap­jait fek­teti le. Főként az irá­nyító labo­ra­tó­ri­u­mok illetve a K+F labo­ra­tó­ri­u­mok mun­ka­te­rü­le­te­i­vel ismer­teti meg a hall­ga­tó­sá­got mind a gyári szek­tor­ban, mind az egye­te­mek és más kuta­tó­in­té­ze­tek labo­ra­tó­ri­u­ma­i­ban, hogy a dip­lo­mát meg­szerzők kulcs­sze­re­pet vál­lal­has­sa­nak kémiai és bio­tech­no­ló­giai pro­jec­tek meg­ter­ve­zé­sé­ben, kivi­te­le­zé­sé­ben és kiér­té­ke­lé­sé­ben is.

chemical and biotechnocal science

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Chemical and Biotechnical Science
Képzés hossza 5 szemeszter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €23.500
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:


Karrierlehetőségek:

  • Kutató (gyógy­sze­ré­szeti iparág)
  • Termékfejlesztő (gyógy­szer és szép­sé­g­ipar)
  • Minőség-ellenőrzési asszisz­tens
  • Környezetvédelmi elemző

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra