Chemical and Biotechnical Science - BAAA | SCEDA - Továbbtanulás Dániában Portál

Chemical and Biotechnical Science — BAAA

A két és fél éves Chemical and Biotechnical Science prog­ram által nyúj­tott tan­anyag az iparág alap­jait fek­teti le. Főként az irá­nyító labo­ra­tó­ri­u­mok illetve a K+F labo­ra­tó­ri­u­mok mun­ka­te­rü­le­te­i­vel ismer­teti meg a hall­ga­tó­sá­got mind a gyári szek­tor­ban, mind az egye­te­mek és más kuta­tó­in­té­ze­tek labo­ra­tó­ri­u­ma­i­ban, hogy a dip­lo­mát meg­szerzők kulcs­sze­re­pet vál­lal­has­sa­nak kémiai és bio­tech­no­ló­giai pro­jec­tek meg­ter­ve­zé­sé­ben, kivi­te­le­zé­sé­ben és kiér­té­ke­lé­sé­ben is.

Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Chemical and Biotechnical Science
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
 €23.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Kutató (gyógy­sze­ré­szeti iparág)
 • Termékfejlesztő (gyógy­szer és szép­sé­g­ipar)
 • Minőség-ellenőrzési asszisz­tens
 • Környezetvédelmi elemző

A két és fél éves Chemical and Biotechnical Science prog­ram által nyúj­tott tan­anyag az iparág alap­jait fek­teti le. Főként az  irá­nyító labo­ra­tó­ri­u­mok illetve a K+F labo­ra­tó­ri­u­mok mun­ka­te­rü­le­te­i­vel ismer­teti meg a hall­ga­tó­sá­got mind a gyári szek­tor­ban, mind az egye­te­mek és más kuta­tó­in­té­ze­tek labo­ra­tó­ri­u­ma­i­ban, hogy a dip­lo­mát meg­szerzők kulcs­sze­re­pet vál­lal­has­sa­nak kémiai és bio­tech­no­ló­giai pro­jec­tek meg­ter­ve­zé­sé­ben, kivi­te­le­zé­sé­ben és kiér­té­ke­lé­sé­ben is.

 A PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA 

A prog­ram 5 sze­mesz­tere a követ­kező­képp ala­kul:

 • 1,5 év az aka­dé­mián, mely­nek nagy részét labo­ra­tó­ri­um­ban töl­tik a hall­ga­tók
 • 1 év szak­mai gya­kor­lat egy cég­nél Dániában vagy kül­föl­dön
 • A prog­ram végén záró­vizsga

A szak 67%-ban köte­lező tan­tár­gya­kat, 33%-ban választ­ható tan­tár­gya­kat oktat.

A köte­lező tan­tár­gyak követ­kező téma­kö­rökre épül­nek:

 • „General Subjects”
 • „Chemical Technology”
 • „Biotechnology”

A prog­ram célja, hogy olyan képe­sí­tést adjon a vég­zett hall­ga­tók­nak, hogy azok képe­sek legye­nek meg­ter­vezni és elvé­gezni ter­me­lés­sel, fej­lesz­tés­sel és kon­zul­tá­ci­ó­val kap­cso­la­tos tech­ni­kai és szak­mai jel­legű fel­ada­ta­i­kat labo­ra­tó­ri­umi körül­mé­nyek között mind magán mind állami szek­to­rok­ban.

A záró­vizsga pro­jectjé­ben a hall­ga­tó­nak bizo­nyí­ta­nia kell, hogy képes alkal­mazni a már elsa­já­tí­tott metó­du­so­kat, továbbá kidol­gozni és elő­ter­jesz­teni komp­lex, inter­disz­cip­li­ná­ris kér­dé­se­ket érintő tanul­má­nyo­kat a vizsga téma­köre és a minisz­té­rium által meg­ha­tá­ro­zott kere­tek között. A prog­ram befe­je­zé­se­ként szol­gáló záró­vizs­gát egy kivá­lasz­tott vál­la­lat­nál teszi le a hall­gató, pro­fesszo­rok és elis­mert szakértők jelen­lé­té­ben.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 • Bachelor of Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
 A szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban: 

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ken befe­jezni tanul­má­nyait. A BAAA a követ­kező egye­te­mek­kel áll szerző­dés­ben a Chemical and Biotechnical Science AP Program befe­je­zé­sét illetően:

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció