Computer Science

Computer Science

A két és fél éves (5 sze­mesz­te­res) Computer Science AP program egy klasszi­kus infor­ma­ti­kai szak, ami töb­bek közt sorra veszi a web– és szoft­ver prog­ra­mo­zási tech­ni­ká­kat és bemu­tatja több­féle ope­rá­ciós rend­szer műkö­dé­sét.

ittechnology

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik jó ana­li­ti­kus képes­sé­gek­kel ren­del­kez­nek és ott­ho­no­san érzik magu­kat a mate­ma­ti­ká­ban. A prog­ra­mo­zás kép­zés egy szé­les­körű kar­ri­er­le­hető­sé­gek­kel kecseg­tető szak a Web, Szoftver és Adatbázis fej­lesz­tés terü­le­tein.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban van a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Computer Science
Képzés hossza 5 szemeszter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.700
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:Karrierlehetőségek:

  • Computer Programmer
  • Web Developer
  • User Consultant
  • IT-Coordinator
  • System Administrator
  • IT-Consultant
  • System Developer

 Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra