Design, Technology and Business

Design, Technology and Business

A két éves (4 sze­mesz­te­res) Design, Technology & Business AP prog­ram 3 fő terü­let­tel ölel fel. Ezek a ”A kre­a­tív és esz­té­ti­kai design”, a “Design a gya­kor­lat­ban” és “Az üzleti meg­kö­ze­lí­tés”. A prog­ram magá­ban fog­lalja a Photoshop, QuarkXPress, Illustrator és InDesign szoft­ve­rek hasz­ná­la­tát, hogy a hall­ga­tó­ság könnye­dén tudja elké­szí­teni meg­ál­mo­dott ötle­teit. A szak elvég­zé­sé­vel a gra­fi­kai tudás fej­lesz­tése mel­lett vál­la­lati, keres­ke­delmi és kom­mu­ni­ká­ciós tudá­sátt is fej­leszt­heti a sza­kot elvégző.

designtech

 

Képzés információk
Képzés neve AP in Design, Technology and Business
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.600/ szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Magazinok és Újsá­gok
  • Nyomdák
  • Hirdetés/reklám szer­kesz­tés
  • Illusztráció
  • Project Kordinátor
  • Marketing Osztályok

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra