Digital Concept Development

Digital Concept Development

A más­fél éves E-concept Development Bachelor prog­ram sok­rétű tudást biz­to­sít mind elmé­leti mind gya­kor­lati szem­pont­ból az E-concept fej­lesz­tés terü­le­tén.  Ezen az alap­vetően infor­ma­ti­kai beál­lí­tott­ságú sza­kon a hal­lag­tók meg­ta­nul­nak kom­bi­nálni olyan szak­mai tudo­mány­ága­kat mint pél­dául a digi­tá­lis rek­lá­mo­zás, design, kom­mu­ni­ká­ció és mar­ke­ting.

software-technology

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik ott­hon érzik magu­kat az IT és az Internet vilá­gá­ban és tudá­su­kat más szak­ágak tudo­má­nya­i­val is sze­ret­nék kom­bi­nálni, ill. integ­rálni az álta­luk meg­ál­mo­dott kon­cep­ci­ókba. A prog­ram­hoz kötődő AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség, hogy más­fél év alatt egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve To-Up Bachelor Degree in Digital Concept Development
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.300
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • E-shop Manager, E-commerce
  • Retail E-shop Manager, E-commerce
  • E-concept devel­oper
  • Cross-media Designer, Art Director
  • E-marketing
  • Web Designer

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra