Entrepreneurship

Entrepreneurship

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, mely­nek célja a saját cég fel­ál­lí­tá­sá­nak mene­té­nek elsa­já­tí­tása a hall­ga­tók szá­mára. A prog­ram végére meg­ta­nul­ják a diá­kok töb­bek között a külön­böző inno­vá­ciók önálló meg­ter­ve­zé­sét és kivi­te­le­zé­sét.

entrepreneurship-300x200

 

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Entrepreneurship
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €5.500/ szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Entrepreneur
  • Intrapreneur

Hasonló képzések:

  • Innovation and Entrepreneurship

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra