Export and Technology Management

Export and Technology Management

A 7 sze­mesz­te­res Export & Technology Management Bachelor prog­ram a cégek keres­ke­delmi tevé­keny­sé­gé­vel ismer­tet meg külön­böző ipar­ágak­ban.

logistics-877567_1280

Minden sze­mesz­ter folya­mán más-más ipar­ágakra és teó­ri­ákra fóku­szál, így biz­to­sítva hogy a jövő­ben a végző­sök tevé­keny­ségi körtől füg­get­le­nül el tud­ják látni a logisz­ti­kai és mar­ke­ting fel­ada­to­kat. A szak tech­no­ló­giai része a ter­ve­zést, a ter­mék legyár­tá­sát, a gyár­tási tech­no­ló­giák fej­lesz­té­sét, anyag­is­me­re­tet és a pro­ject manage­men­tet mutatja be, míg a export rész inkább az érté­ke­sí­tés­sel ezen belül is a mar­ke­ting­gel, szál­lít­má­nyo­zás­sal és nem­zet­közi érté­ke­sí­tési lehető­sé­gek­kel fog­lal­ko­zik.

A kom­mu­ni­ká­ció és a kul­tu­rá­lis intel­li­gen­cia fej­lesz­tése sem marad ki, hiszen az óra­rend­ben olyan téma­kö­rök is sze­re­pel­nek, mint pél­dául tár­gya­lási tech­ni­kák és ide­gennyelv tanu­lása, ezzel biz­to­sítva, hogy a vég­zett hall­gató gond nél­kül helyt­áll­has­sa­nak nem­zet­közi kör­nye­zet­ben.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Export and Technology Management
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állampolgároknak: €4.000/ szemeszter
Egyszeri regisztrációs díj: €100 (EU-s diákoknak is!)
Képzés kez­dés február és augusztus
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Export consultant
  • Product consultant
  • Export manager
  • Export director
  • Product manager
  • Purchasing manager

Hasonló képzések:

 

További Információ