Fashion Design

Fashion Design

A Fashion Design AP prog­ram alap­vető kom­pe­ten­ciát kínál hall­ga­tó­i­nak első­sor­ban a divat vilá­gá­ban.

fashiondesign

A kép­zés során a márka és annak kol­lek­ci­ó­já­nak össze­han­go­lá­sá­tól kezdve, a cél­cso­port meg­is­me­ré­sén át, a tren­dek és ten­den­ciák kiis­me­ré­séig ren­ge­teg hasz­nos gyakorlat-orientált pro­jek­te­ken vesz­nek részt a diá­kok hogy később minél könnyeb­ben talál­ják fel magu­kat és minél sike­re­seb­bek legye­nek  a mun­ka­erő­pi­a­con, a divat vilá­gá­ban. A prog­ram során töb­bek között divat­ter­vezők­kel, mar­ke­ting spe­ci­a­lis­ták­kal való közös mun­kák segí­tik a hall­ga­tók fejlő­dé­sét.

Az okta­tás kife­je­zet­ten gyakorlat-központú, a 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Fashion Design
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.000/sze­mesz­ter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:


Karrierlehetőségek:

  • Assistant wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
  • Developing designer’s col­lec­ti­ons

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra