Fashion Design Top-Up

Fashion Design Top-Up

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, mely első­sor­ban a sze­mé­lyes design-image fej­lesz­té­sére fóku­szál.

fashiondesign

A prog­ram során elsa­já­tít­ják a hall­ga­tók a saját ter­mé­keik elké­szí­té­sét, melye­ket immá­ron a sze­mé­lyes kife­je­zés­mód­jukra szab­nak. Egy komp­lex képet kap­nak továbbá a tren­dek, vala­mint a szo­cio­ló­gia vilá­gá­ról, ezen felül meg­is­me­rik az bra­ins­tor­ming haté­kony mód­sze­reit. A diá­kok önálló már­kák meg­ter­ve­zé­sé­vel, vala­mint valós pro­jek­tek által sze­rez­nek erős kom­pe­ten­ciát az ipar­ág­ban, amely a későbbi, mun­ka­erő­pi­acra tör­ténő könnyed integ­rá­ci­ó­hoz segíti őket.

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Fashion Design
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €5.500/sze­mesz­ter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Fashion Desig­ner
  • Graphic Desig­ner
  • Teacher

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra