Financial Management and Services

Financial Management and Services

Ha sze­ret­nél komp­lex tanács­adói érté­ke­sí­té­sek­kel és kon­zul­tá­ci­ók­kal egy­be­kö­tött téma­kö­rök men­tén, egy kihí­vá­sok­kal teli cég szám­vi­teli osz­tá­lyán vagy egy neves pénz­in­té­zet szár­nyai alatt, eset­leg egy füg­get­len könyv­vizs­gá­ló­ként elhe­lyez­kedni, akkor az Business Academy Aarhus ezen sza­kát Neked talál­ták ki.

financial_management_pic

A 3 és fél éves pro­fesszi­o­ná­lis pénz­ügyi prog­ram évről évre dina­mi­ku­san fejlő­dik a pénz­ügyi szek­tor neves kép­vi­selői­vel való szo­ros együttmű­kö­dés­nek köszön­hetően. Az aka­dé­mia ezen prog­ram­já­nak fejlő­dése pár­hu­za­mo­san fut a pénz­ügy világ vál­to­zá­sa­i­val, így szol­gál­tatva az aktu­á­lis, nap­ra­kész kom­pe­ten­ciák elsa­já­tí­tá­sát  a diá­kok szá­mára.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Financial Management and Services Management
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €24.500
Egyszeri regisztrációs díj: €150 (EU-s diákoknak is!)
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

Business Academy Aarhus

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Könyvelő
  • Könyvvizsgáló
  • Kontroller
  • Belső ellenőr
  • Adótanácsadó
  • Pénzügyi elemző
  • Bróker

Hasonló képzések:

  • International Hospitality BA Top-Up Sport Management BA Top-Up
    Marketing Management

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra