Global Business Engineering

Global Business Engineering

A prog­ram remek hírül szol­gál azok­nak, akik nem iga­zán tud­nak egy bizo­nyos spe­ci­fi­ká­ció irá­nyába elmenni, ugyanis a VIA UC ezen prog­ramja egy­aránt kitér az üzleti élet (mar­ke­ting, kom­mu­ni­ká­ció), a mérnöki-, vala­mint a nyel­vek vilá­gába ezzel kínálva egy komp­lex, átfogó, 9 sze­mesz­te­res tanul­má­nyi prog­ra­mot diák­jai szá­mára.

250px-Marketing_management

A sze­mesz­te­rek során mint már emlí­tet­tem a nyelv­ta­nu­lás is kiemelt helyet kap. Az angol mel­lett máso­dik ide­gen nyelv okta­tá­sára is sor kerül; a hall­ga­tók a német, a fran­cia és a spa­nyol nyelv közül választ­hat­nak. A Global Business Engineering prog­ram két irá­nyú spe­ci­fi­ká­ciót kínál. A máso­dik sze­mesz­ter során a diá­kok­nak válasz­ta­niuk kell, hogy mecha­ni­kai, avagy IT irányba sze­ret­nék tovább foly­tatni tanul­má­nya­i­kat.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Global Business Management
Képzés hossza 9 szemeszter
Kreditek 270 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €52.200
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Project manager
  • Consulting Engineer
  • Export/Sales Manager

Hasonló képzések:

  • Export and Technology Management
  • Financial Management and Services
  • Value Chain Management

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra