Herning

Herning

A VIA University College design képzéseinek és az Aarhus university egyik campusának ad otthont Herning városa.

herning dánia
Ország Dánia
Régió Midtjylland
Lakosság 47 271 fő
Weboldal www.herning.dk
Elhelyezkedés
Nyugat-Jutland, Dánia
Herning a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Herning egy bájos kis­vá­ros amely Herning járás ipari és keres­ke­delmi köz­pontja. A régió negye­dik leg­na­gyobb tele­pü­lé­séről már 1579-ben emlí­tés esik Herningsholm kas­tély néven. Az 1800-as évek ele­jén a tele­pü­lés — vagy inkább tanya­vi­lág — a maga 21 lako­sá­val igen messze állt a városi rang­tól, azon­ban 1840-ben kiépült a várost Ringkøbing-el és Silkeborg-al össze­kötő út, mely­nek hatá­sára roha­mo­san növe­kedni kez­dett a város jelentő­sége és a bete­le­pülők száma.

 

A helyiek

A dán embe­rek nagy része köz­vet­len és segítő­kész, de tud­nunk kell, hogy a többi északi nép­hez hason­lóan elő­sze­re­tet­tel tart­ják azt a bizo­nyos 3 lépés távol­sá­got, ami per­sze az isme­ret­ség elő­re­ha­lad­tá­val eltű­nik. A kül­föl­diek szá­mára hatal­mas előnyt jelent, hogy szinte az összes dán beszél ango­lul, ráadá­sul elég magas szin­ten, legyen szó akár egy 12 éves gye­rekről, vagy egy 70 éves nyug­dí­jas­ról.
 

Közlekedés

A város­hoz leg­kö­ze­lebb eső repülő­tér, amely fogad olcsó Budapestről érkező menet­rend­sze­rinti jára­to­kat, a bil­lundi légi­ki­kötő. A két hely közötti nagy­já­ból 60 km-es távol­sá­got vonat­tal és busszal lehet meg­tenni dur­ván egy óra alatt.

A városi és hely­közi busz­já­ra­to­kat a Midttrafik neve­zetű busz­tár­sa­ság üze­mel­teti.

Mint min­den város ese­té­ben, itt is taná­csol­juk az ide­tartó diá­kok­nak a bringa hasz­ná­la­tát, ami mind­amel­lett, hogy rend­kí­vül egész­sé­ges, még olcsó is. Kiépített, biz­ton­sá­gos bringa utak vár­ják az összes bicik­list város­szerte, és per­sze a váro­son kívül is.

 

Látványosságok

Alábbiakban néhány ismer­tebb Herning, illetve herning-környéki lát­vá­nyos­sá­gok­ról talál­hat infor­má­ciót, melyekről rész­le­te­seb­ben a kör­nyék lát­vá­nyos­sá­gait összegyűjtő turisz­ti­kai por­tá­lon olvas­hat.

Jyllands Park Zoo (Videbæk)

A videbæki állat­kert a tér­ség leg­na­gyobbja. A 18 hek­tá­ros terü­le­ten közel 700 állat­faj­jal lehet köze­lebbről meg­is­mer­kedni az ide láto­ga­tók­nak.

HEART — Herning Museum of Contemporary Art

A her­ningi HEART Dánia egyik leg­na­gyobb kor­társ művé­szeti kiál­lí­tása, mely ötvözi a vizu­á­lis művé­sze­tet a zené­vel és műfaj sze­rint tálalja a nagy­ér­demű­nek. A tár­lat dán és nem­zet­közi alko­tók műve­iből áll, fel­ölelve az 1930 és két­ez­res évek közötti bő 70–80 évet. A múze­um­nak helyt adó épü­le­tet — mely már önma­gá­ban egye­dül­álló lát­ványt nyújt — Steven Holl ter­vezte.

Herning Museum

A Herning Múzeum a tér­ség tör­té­nel­mét mutatja be a őskor­tól a mórok ide­ér­ke­zé­séig. Több idő­sza­kos kiál­lí­tás mel­lett az állandó tár­lat olyan érde­kes­sé­ge­ket mutat be, mint pél­dául a kora­beli földmű­ve­lési és állat­te­nyész­tési esz­kö­zök és szo­ká­sok, továbbá egy sze­kér kereke a kőkor­ból, amely Európa leg­ré­gebbi ilyen lelete.

Legoland (Billund)

A billund-i Legoland európa leg­első és leg­na­gyobb Legoland-je. Megnyitása óta több mint 50 mil­lió láto­gató tette tisz­te­le­tét a park nem cse­kély 140.000 m2–es terü­le­tén, a csú­csot a 2011-es év jelen­tette, ami­kor több mint 1.9 mil­lió ember pró­bálta ki a tema­ti­kus hul­lám­vas­utak, dodgem-ek és egyéb vidám­parki att­rak­ciók hadát. Habár a belépő viszony­lag drá­gá­nak mond­ható, min­den­kép­pen érde­mes leg­alább egy­szer ellá­to­gatni ide.

TIPP! Interneten, elő­vé­tel­ben ked­vez­mé­nyes áron vált­hatja meg belépő­jét a vidám­parkba.

 
Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

A városi szó­ra­ko­zó­he­lyek és pubok lis­tá­ját fel­so­ra­koz­tató PartyIn.dk hon­lap segít­sé­gé­vel tájé­ko­zód­hat­nak az szó­ra­ko­zásra vágyók a városi éjsza­kai életről, prog­ra­mok­ról. Részletes aján­ló­kért kat­tints az alábbi linkre:

PARKOK, USZO­DÁK, KON­DI­TER­MEK

Dánia egyik leg­főbb jel­leg­ze­tes­sége, hogy az itt élő állam­pol­gá­rok — és ennek hatá­sára gyak­ran az hosszabb-rövidebb időre ide­te­le­pülők is — nagyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­ges élet­vi­telre. Sok időt töl­te­nek a sza­bad­ban par­kok­ban és rend­sze­re­sen spor­tol­nak. Ennek meg­fe­lelően min­den város­ban sűrűn köve­tik egy­mást a par­kok vala­mint egyéb sport és rek­re­á­ciós tevé­keny­ségre alkal­mas helyek. A par­kok ter­mé­sze­te­sen ingye­ne­sek, de az uszo­dák és kon­di­ter­mek is a meg­fi­zet­hető kate­gó­ri­ába tar­toz­nak.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Herning a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS