Munkakeresés Aalborgban

2012.08.26.


Mint bizo­nyára tud­já­tok, a mun­ka­ke­re­sés nem egy egy­szerű fel­adat Aalborgban, pláne ha új az ember és az is gon­dot okoz hogy eldönt­sük, hogyan is kezd­jük el.

Munkakeresés Aalborgban

A mun­ka­ke­re­sésre több prak­tika is léte­zik, bele­értve a CV-zést, ismerő­sö­kön, köz­ve­títő cége­ken keresz­tül való kere­sést. Ezeket és még több lehető­sé­get ismer­hetsz meg Aalborgban a Scandinavian Education Agency jóvol­tá­ból.

Ha te is Aalborgban laksz, és diák­mun­kát sze­ret­nél találni, láto­gass el a SCEDA Seminar –ra amely 2012 Augusztus 28.-án lesz meg­tartva Aalborgban, a UCN Porthusgade-i cam­pu­sá­ban.

 

A rész­vé­tel ingye­nes, és min­den újon­nan érkező magyar diák­nak aján­lott. :)

Részletek a SCEDA Seminar ese­mé­nyen Facebook-on