International Hospitality Management

International Hospitality Management

Ez a 1,5 éves Top-Up bache­lor prog­ram első­sor­ban arra hiva­tott, hogy tovább­ké­pezze a szak­irá­nyos AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kező­ket így bocsátva uni­ver­zá­lis szak­em­be­re­ket a ven­dég­lá­tó­ipar mun­ka­erő pia­cára.

hospitality dánia képzésOlyan átfogó tudást biz­to­sít hall­ga­tói szá­mára, mely­nek segít­sé­gé­vel meg tud­ják állni a helyü­ket a vál­la­la­tok min­den szint­jén, legyen akár alkal­ma­zott, vagy felső­ve­zető a hote­lek, étter­mek, uta­zási iro­dák, vagy bár­mi­lyen egyéb vendéglátóipari-egységek vilá­gá­ban.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik arról álmo­doz­nak, hogy a nem­zet­közi poron­don kezd­je­nek kar­ri­ert egy ven­dég­lá­tó­ipar­ban tevé­keny­kedő vál­la­lat manage­ment­jé­nek hasz­nos tag­ja­ként. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor in International Hospitality Management
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €5.500/ szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

 • Marketing coordinator
 • Marketing assistant
 • Hotel manager
 • Sales manager
 • Sales consultant
 • Event manager
 • Event coordinator
 • Travel agency employee
 • Travel agency manager
 • Restaurant manager
 • Yield manager
 • Self-employed
 • Guest relations manager
 • Reception desk manager
 • Booking manager
 • HR manager
 • HR consultant
 • HR coordinator
 • Sales coordinator
 • Food and Beverage manager
 • Contract manager
 • Concept developer
 • Conference coordinator
 • Project manager
 • Activity manager
 • Tourist agency worker
 • Communications worker
 • Guest services worker
 • Rooms division manager

Hasonló képzések:

 • Innovation and Entrepreneurship

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra