International Sales and Marketing

International Sales and Marketing

Ez a 1.5 éves prog­ram nem­zet­közi kon­tex­tus­ban vizs­gálja a pénz­ügy és mar­ke­ting vilá­gát, és főként a ‘busi­ness to busi­ness’ folya­ma­tokra kon­cent­rál. Élet­szerű pél­dá­kon keresz­tül szem­lél­teti és gya­ko­rol­tatja az előa­dá­so­kon meg­is­mert teó­ri­á­kat és üzlet­stra­té­giai model­le­ket. A szak nagy hang­súlyt fek­tet a szak­mai tan­tár­gyak mel­lett a kom­mu­ni­ká­ci­óra és a csa­pat­mun­kára.

250px-Marketing_management

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik bőví­teni kíván­ják tudá­su­kat a leg­újabb prak­ti­kák­kal és teó­ri­ák­kal ami­ket a pénz­ügy és mar­ke­ting vilá­gá­ban alkal­maz­nak. A prog­ram­hoz kötődő AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor in International Sales and Marketing
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €5.500/ szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Export manager
  • International sales representative
  • Key account manager
  • Marketing manager
  • Sales manager
  • Sales and marketing co-ordinator
  • Sales planner
  • Sales support executive

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra