IT Technology

IT Technology

A két éves IT-Network and Electronics Technology AP prog­ram a többi ilyen irá­nyú szak­kal ellen­tét­ben inkább a hard­ve­rek fel­épí­té­sé­vel és ter­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik. Az ifjú tech­ni­ku­sok szá­mára aján­la­tos a mate­ma­ti­kai és fizi­kai beál­lí­tott­ság, hiszen ezek­ben a tudo­mány­ágak­ban szer­zett tapasz­ta­la­taik rend­kí­vül hasz­nos­nak bizo­nyul­hat­nak mun­ká­juk során.

ittechnology

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket vonz az elekt­ro­nika és háló­zat­épí­tés világa és jövő­jü­ket az IT terü­le­tén kép­ze­lik el. A szak bebo­csá­tást nyújt egy roha­mo­san fejlődő szek­torba, ahol a szá­mí­tó­gé­pes tech­no­ló­gia és annak fej­lesz­tése az egyik leg­fon­to­sabb tényező.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban van a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A dániai kép­zés angol nyelvű és tan­díj­men­tes Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in IT Technology
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €6.000/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:


Karrierlehetőségek:

  • Network Systems
  • Operating Systems
  • Microprocessor
  • Signal pro­ces­sing
  • Digital Electronics
  • Programming
  • Analog Electronics
  • Business Enterprise

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra