University College of Lillebaelt Képzések

University College of Lillebaelt - képzések

A UCL rövi­dí­tésre is hall­gató, 9 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia Odenseben és Vejleben is ren­del­ke­zik cam­pus­sal. Ezzel Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti egyeteme.

Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­kok mind­egyi­kén maga­san kép­zett szak­ta­ná­rok és remek szín­vo­nalú tech­ni­kai hát­tér áll­nak ren­del­ke­zésre.

Még több infor­má­ció a Lillebaelt Academy-ről…

Angol nyelvű kép­zé­sek a Lillebaelt Academy-n

 

ACADEMY PROFESSIONAL

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

IT Technology
Logistic Management
Marketing Management
Service, Hospitality and Tourism Management

 

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Innovation and Entrepreneurship
International Sales and Marketing Management
International Hospitality Management
Product Development and Integrative Technology
 
Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Architectural Technolgy and Construction Management

 

Olvass itt a UCL váro­sá­ról, Odense-ről
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak