Logistics Management

Logistics Management

Világunk egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb jelen­sége a glo­ba­li­zá­ció. Az üzleti élet­ben is egyre fon­to­sabb sze­re­pet tölt be, mivel  ren­ge­teg kihí­vást,  ugyan­ak­kor lehető­sé­get rejt kis, és nagy vál­lal­ko­zá­sok szá­mára  egy­aránt.

logistics-877567_1280

Ezen lehető­sé­gek kiak­ná­zása a jövő­ben még nagyobb sze­re­pet fog kapni, ami­hez fle­xi­bi­lis, és inno­va­tív gon­dol­ko­dás kell. A cégek­nek szük­sé­gük lesz olyan ver­seny­ké­pes mun­ka­erőre, akik a glo­ba­li­zá­ci­ó­ból adódó kihí­vá­sok­kal képe­sek meg­bir­kózni. Kétség kívül keres­let lesz olyan embe­rekre, akik a logisz­tika és mar­ke­ting terü­le­tén sze­rez­tek dip­lo­mát.

A logisz­ti­kus dolga, hogy a nem­zet­közi meg­ren­de­lé­sek, illetve szál­lít­má­nyo­zá­sok szoft­ver és tele­kom­mu­ni­ká­ciós prog­ra­mok segít­sé­gé­vel, föl­dön, vízen, vagy levegő­ben min­dig idő­ben meg­ér­kez­ze­nek a meg­ren­delő­höz a lehető leg­ki­sebb öko­ló­giai láb­nyom­mal.

A Business Logistics Management prog­ram tan­ter­vé­nek meg­al­ko­tá­sá­ban a Dán Oktatási Minisztériumon  kívül a Dán Gazdasági, illetve a Kereskedelmi & Erőforrás Minisztérium is köz­remű­kö­dött. Mi több, olyan nagy cége­ket is bevon­tak mint a LEGO, vagy a SAS, így biz­to­sítva hogy a diá­kok nem­zet­közi rálá­tást kap­has­sa­nak a szak­mán belül, az elmé­leti és gya­kor­la­tias képes­sé­gek fej­lesz­tése mel­lett.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Logistics Management
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.000
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:


Karrierlehetőségek:

 • Consultant
 • Logistics Analyst
 • Customer Service Manager
 • International logistic Manager
 • Inventory Control Manager
 • Logistics Engineer
 • Logistics Manager
 • Logistic Service Salesman
 • Supply Chain Manager
 • Purchasing Manager
 • Systems Support Manager
 • Transportation Manager
 • Vendor Managed Inventory Coordinator
 • Warehouse Operations Manager
   

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra