Marketing Management

Marketing Management

A modern hir­de­tés­tech­nika és a rek­lá­mok évszá­za­dá­ban ugrás­szerűen meg­nö­ve­ke­dett a keres­let  nap­ra­kész tudás­sal ren­del­kező mar­ke­ting szak­em­be­rekre. A két éves (4 sze­mesz­te­res) Marketing Management AP prog­ram jó ala­pot szol­gál­tat egy sike­res nem­zet­közi üzleti kar­rier elkez­dé­sé­hez. Az okta­tás a külön­féle teó­ri­á­kat és stra­té­giai model­le­ket nem­csak meg­ta­nítja, de élet­szerű fel­ada­tok és pro­jek­tek segít­sé­gé­vel be is gya­ko­rol­tatja a hall­ga­tók­kal.

250px-Marketing_management

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben sze­ret­nék meg­ala­pozni üzleti kar­ri­er­jü­ket, jó kom­mu­ni­ká­ciós és ana­li­ti­kus képes­sé­gek­kel ren­del­kez­nek és érdeklőd­nek a keres­ke­de­lem iránt. A szak nagy hang­súlyt fek­tet a szak­mai tan­tár­gyak mel­lett a kom­mu­ni­ká­ci­óra és a csa­pat­mun­kára.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Marketing Management
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.700/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:

Innovation and Entrepreneurship
International Hospitality Management
International Sales and Marketing
Sport Management 
 Karrierlehetőségek:

Admissions Representative
Brand/Product Manager
Marketing Assistant
Event/Meeting Planner
Market Research Analyst
Public Relations Representative

 Hasonló képzések:

 

További Információ

  Jelentkezés a szakra