Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

A 7 sze­mesz­te­res prog­ram alapja az ötle­tek kita­lá­lása, majd azok kre­a­tív kivi­te­le­zése, fej­lesz­tése. Az elmé­leti anyag elsa­já­tí­tása után cso­port­mun­kák követ­kez­nek valódi eset­ta­nul­má­nyok­kal, prob­lé­mák effek­tív meg­ol­dá­sá­val. A prog­ra­mot, kiegé­szítő tan­tár­gyai teszik iga­zán szí­nessé mint pél­dául az Innovation pro­duct design, vagy az Intelligent Mechanisc (robo­tok­kal fej­lesz­tése).

Mechanical-Engineering
Az intéz­mény nagy hang­súlyt fek­tet a cso­port­mun­kákra is, fon­to­san tartja hogy a mér­nö­kök szo­ci­a­li­zá­lód­ja­nak is a sze­mesz­te­rek során ezzel meg­könnyítve szá­mukra a későbbi integ­rá­ciót leendő mun­ka­he­lye­i­ken. Az iskola magas szintű tech­ni­kai fel­sze­relt­ség­gel várja hall­ga­tóit, mint pél­dául a design lab, energy lab, de ren­del­ke­zik továbbá 3D nyom­ta­tó­val is elő­se­gítve a modern esz­kö­zök­kel való mun­kát diák­jai szá­mára.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Mechanical Engineering
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés február és augusztus
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Design Engineer
  • Development Engineer
  • Consultant in Energy
  • Project Manager
  • Product Manager
  • Sales Manager

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra