Mesterképzések az Aarhus University-n

Mesterképzések az Aarhus University-n

Az Aarhus University számos üzleti, informatikai és mérnöki mesterképzéssel várja az itt tanulni vágyókat. Képzéseinket az alábbiakban listázzuk.

aarhus_university

A képzésekre történő jelentkezéshez kérlek olvasd el az alábbi oldalt: Jelentkezés mesterképzésre au logo

Mérnöki, informatikai képzések

Biotechnology and Chemical Engineering

Civil and Architectural Engineering

Computer Engineering

Computer Science

Electrical Engineering

Mechanical Engineering

Technology Based Business Development (MSc in Engineering) (Herning)

 

Gazdasági, üzleti képzések

 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Európai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és a kau­ció befi­ze­tése után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak