Jönköping University Mesterképzések

Mesterképzések a Jönköping University-n (Svédország)

A svédországi Jönköping University széles körben kínál szakokat és képzéseket. Erről bővebben ezen az oldalon tájékozódhatsz.

Szakok listája:jonkoping university logo

 

Business Administration/ Economics

International Logistics and Supply Chain Management

International Marketing

Strategic Entrepreneurship

Global Management

International Financial Analysis

Digital Business

Economic Analysis

 

General Management

Engineering Management
 

Informatics

User Experience Design


Production Systems

Production Development and Management

Product Development

Product Development and Materials Engineering

Industrial Design

AI Engineering

Sustainable Building Information Management

MASTech (specialization: assistive technology)

Materials and Manufacturing (web-based)


Media and Communication 

Sustainable Communication


Child Studies

Interventions in Childhood


Education

Swedish Preschool Education


Occupational Therapy

Occupational Therapy (web-based)

 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Európai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és csomagmegrendelés után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben. StudyGuide szolgátatások, csomagok, árak

  ONLINE JELENTKEZÉS