Mesterképzések a University of Southern Denmark-on

Mesterképzések a University of Southern Denmark-on

Az Odense és Sonderborg városában található University of Southern Denmark képzéseinek listája

A jelentkezés megkezdése előtt kérlek mindenképpen olvasd el az alábbi oldalt: Jelentkezés dániai mesterképzésresdulogo

Master of Science in Engineering

(2 éves egyetemi Mester képzés)

Chemistry
Electronics - Odense
Electronics - Sønderborg
Environmental Engineering
Engineering, Innovation and Business
Mechatronics
Operations Management
Physics and Technology
Robot Systems 
Product Development and Innovation
Software Engineering


Industrial Master of Science in Engineering

(4 éves egyetemi Mester képzés)

Operations Management
Software Engineering

 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Európai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és a kau­ció befi­ze­tése után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben. SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

  ONLINE JELENTKEZÉS