Multimedia Design

Multimedia Design

A 21. szá­zad két rend­kí­vül meg­ha­tá­rozó tényezője, az inter­net és a digi­tá­lis hir­de­tési for­mák össze­kap­cso­ló­dá­sá­ból jött létre a 2 éves (4 sze­mesz­te­res), Multimedia Design szak, amely remek lehető­ség a hall­ga­tók­nak, hogy fej­lesszék a médi­á­val és a kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kap­cso­la­tos tapasz­ta­la­ta­i­kat.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket a web­fej­lesz­tés és web­de­sign világa érde­kel, vala­mint fej­lesz­teni sze­ret­nék pre­zen­tá­ciós és kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­ge­i­ket.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Multimedia Design
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €42.800
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:


Karrierlehetőségek:

  • Assistant wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
  • Member of the cre­a­tive divi­sion at com­pa­nies’ mar­ke­ting depart­ments
  • Branding assis­tant

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra