Næstved

Næstved

Næstved városban található a Zealand Academy of Technologies and Business egyik campusa, ahol tandíjmentesen, angol nyelven üzleti képzéseket indítanak.

nasvedpic
Ország Dánia
Régió Sjaelland
Lakosság 42 424 fő
Weboldal www.visitnaestved.com/
Elhelyezkedés
naestvedmap
Naestved a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A Sjaelland régió egyik kiemel­kedő egye­temi városa Naestved, amely csu­pán egy órá­nyi vona­tútra fek­szik Dánia fővá­ro­sá­tól, Koppenhágától. Gazdasága alap­pil­lé­rei a keres­ke­de­lem és az okta­tás: a város­ban 5 álta­lá­nos iskola, 1 főis­ko­lai cam­pus és az ország leg­na­gyobb gim­ná­zi­uma helyez­ke­dik el.

A város jelen pil­la­nat­ban is komoly fejlő­dés alatt áll: a 2008-ban a városi tanács által meg­fo­gal­ma­zott ter­vek sze­rint 1500  új ott­hon, egy új sta­dion, vala­mint hote­lek, isko­lák és egyéb sport­lé­te­sít­mé­nyek épül­nek. A fej­lesz­té­sek célja, hogy a tele­pü­lés a régió egyik leg­fej­let­tebb kul­tu­rá­lis és szó­ra­koz­tató köz­pont­jává vál­jon.

A tele­pü­lés első lakói az idő­szá­mí­tá­sunk előtti 500-as évek­ben köl­töz­tek ide, a város hiva­ta­los ala­pí­tása pedig az 1100-as évekre tehető.

 

A helyiek

A dán embe­rek nagy része köz­vet­len és segítő­kész, de tud­nunk kell, hogy a többi északi nép­hez hason­lóan elő­sze­re­tet­tel tart­ják azt a bizo­nyos 3 lépés távol­sá­got, ami per­sze az isme­ret­ség elő­re­ha­lad­tá­val eltű­nik. A kül­föl­diek szá­mára hatal­mas előnyt jelent, hogy szinte az összes dán beszél ango­lul, ráadá­sul elég magas szin­ten, legyen szó akár egy 12 éves gye­rekről, vagy egy 70 éves nyug­dí­jas­ról.
 

Közlekedés

A könnyű meg­kö­ze­lít­hető­ség min­dig is fon­tos volt Naestved pol­gá­rai és poli­ti­ku­sai szá­mára. Ennek köszön­hetően a város jelentős busz, vonat és sze­mély­autó for­ga­lom­mal ren­del­ke­zik.

A város két DSB vonat­ál­lo­más­sal is ren­del­ke­zik: Naestved vala­mint Naestved Nord meg­ál­lók­kal. A sze­rel­vé­nyek jelentős bel­földi for­gal­mat bonyo­lí­ta­nak Koppenhága irá­nyába, de a Hamburgból érkező ICE vona­tok is meg­áll­nak itt.

A város­ban évek óta prob­léma a kevés útcsat­la­ko­zás, erő­tel­jes lobby folyik az autó­pá­lyá­hoz tör­ténő csat­la­koz­ta­tá­sért.

 

Látványosságok

Naestved szá­mos turisz­ti­kai lát­vá­nyos­ság­gal ren­del­ke­zik, ezek közül csak a leg­fon­to­sab­ba­kat emel­ném ki.

A  Suså folyó

Dánia har­ma­dik leg­hosszabb folyó­ját mind­két oldal­ról cso­dá­la­tos erdő sze­gé­lyezi. Látogatói cso­dás sétá­kat tehet­nek mel­lette, vala­mint a folyón való hor­gá­szás és kenu­zás is enge­dé­lye­zett.

BonBon Land

Naestved bel­vá­ro­sá­tól csu­pán 10 percre talál­ható az ország egyik leg­na­gyobb és leg­lá­to­ga­tot­tabb vidám­parkja, a BonBon Land. A park évről évre hatal­mas fejlő­dé­sen esik át, nem­ré­gi­ben vásá­rol­ták meg a Fantasy World-öt, mely­ben egy hatal­mas kiál­lí­tás tekint­hető meg a Télapóról, az ő ott­ho­ná­ról, műhe­lyéről és segítőiről.

Gavnø kas­tély

A kas­tély egy város mel­letti kis szi­ge­ten talál­ható. Híres cso­dá­la­tos tuli­pán­ül­tet­vé­nye­iről, vala­mint hatal­mas fest­mény­kol­lek­ci­ó­já­ról is.
Évente szá­mos kiál­lí­tást ren­dez­nek itt, töb­bek közt az ország leg­na­gyobb gyűj­te­mé­nyét bemu­tató autós showt is, vala­mint a kará­cso­nyi vásárt is. A bir­tok jelen pil­la­nat­ban Otto Reedtz-Thott báró tulaj­do­ná­ban áll.

 
Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Az emlí­tett lát­vá­nyos­sá­go­kon túl szá­mos sport­klub, egye­temi kávézó és bár meg­ta­lál­ható a város­ban.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Næstved a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS