Odense

Odense

A Dél-dániai Odense Dánia harmadik legnagyobb városaként ad otthont a University of Southern Denmark-nak és a University College of Lillebaelt-nek.

odense dánia
Ország Dánia
Régió Fyn
Lakosság 170.327 fő
Weboldal www.odense.dk
Elhelyezkedés
Fyn, Dánia
Odense a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Több mint 170 ezer lako­sá­val H. C. Andersen szülő­vá­rosa Dánia har­ma­dik leg­na­gyobb váro­sává nőtte ki magát 988-óta íródó tör­té­nelme során. A közel 305.000 km2-en elte­rülő tele­pü­lés Dánia déli részén, Fyn-szigetén talál­ható. Elhelyezkedésének köszön­hetően — mind­össze egy óra vona­tútra van az ország leg­na­gyobb köz­le­ke­dési cso­mó­pont­já­tól, Koppenhágától — egy­szerűen és gyor­san meg­kö­ze­lít­hető.

Egészen 2007 tava­száig Fyn megye megye­szék­he­lye­ként tar­tot­ták szá­mon, ami­kor is egy köz­igaz­ga­tási reform kere­tein belül, Fyn megyét — Sønderjylland és Ribe megyék­kel egye­tem­ben — Syd-Danmark Régió néven olvasz­tot­ták össze, mely­nek új fővá­rosa Vejle lett.
 

A helyiek

A dán embe­rek nagy része köz­vet­len és segítő­kész, de tud­nunk kell , hogy a többi északi nép­hez hason­lóan elő­sze­re­tet­tel tart­ják azt a bizo­nyos 3 lépés távol­sá­got, ami per­sze az isme­ret­ség elő­re­ha­lad­tá­val eltű­nik. A kül­föl­diek szá­mára hatal­mas előnyt jelent, hogy szinte az összes dán beszél ango­lul, ráadá­sul elég magas szin­ten, legyen szó akár egy 12 éves gye­rekről, vagy egy 70 éves nyug­dí­jas­ról.
 

Közlekedés

Mint azt már emlí­tet­tük, Odense köz­le­ke­dés szem­pont­já­ból rend­kí­vül jó helyen fek­szik. A kül­földről érkezők, igénybe vehe­tik Koppenhága és Billund rep­te­reit is a kiuta­zás­hoz, ugyanis mind­kettőtől közel azo­nos távol­ságra van, ami körül­be­lül 1–1,5 órát jelent a DSB jára­ta­i­val.

A városi köz­le­ke­dést a FynBus neve­zetű tár­sa­ság bonyo­lítja, kizá­ró­lag buszok­kal, hason­lóan a többi dán nagy­vá­ros­hoz (kivéve Koppenhágát).

A már száz­szor is emle­ge­tett két­ke­rekű ter­mé­sze­te­sen ennek a város­nak az éle­té­ben is nagy sze­re­pet ját­szik. Olcsóságával és az egész­ségre gya­ko­rolt jóté­kony hatá­sá­val embe­rek mil­li­óit győzte meg az euró­pai kon­ti­nens ezen felén, ehhez tagad­ha­tat­la­nul hoz­zá­já­rult a kor­mány­zat bicik­liút épí­tési láza is, ami­nek követ­kez­té­ben gya­kor­la­ti­lag nincs dániai utca gon­do­san kiépí­tett brin­ga­sá­vok nél­kül.
 

Látványosságok

 Odense Zoo

Az 1930-ban meg­nyi­tott állat­kert, több mint 147 faj 2000 külön­böző pél­dá­nyát cso­dál­hat­ják meg az ide­lá­to­ga­tók. Lakóinak szá­mát tekintve az odense-i állat­kert Dánia egyik leg­na­gyobbja. A két­ez­res évek­ben egy 60 mil­lió dán Koronás beru­há­zás által jött létre egy ún. “Oceanium” ami Dél-Amerika állat­vi­lá­gát hiva­tott bemu­tatni a nagy­ér­demű­nek.

TIPP! Dánia másik gigan­ti­kus akvá­ri­uma — ami egy­ben Észak-Európa leg­na­gyobbja is -  Hirtshals (Nordjylland Régió) váro­sá­ban talál­ható, és az ország part­jait mosó ten­ge­rek élő­lé­nyeit sora­koz­tatja fel.

Den Fynske Landsby

A máso­dik világ­há­ború alatt ala­pí­tott (1942) fyn falu nevet viselő lát­vá­nyos­ság Odense Fruens Bøge  város­ré­szé­ben talál­ható és nem más, mint egy skan­zen, mely az évtizedekkel-évszázadokkal ezelőtt élt vidéki lakos­ság min­den­nap­ja­iba enged bete­kin­tést.

A 18–19. szá­zadi ter­vek­nek meg­fe­lelően fel­hú­zott 25 épü­letből álló “tele­pü­lést” a dán lakos­ság Dánia náci meg­szál­lása ide­jén haza­fias kon­cer­tek lebo­nyo­lí­tá­sára hasz­nálta.

H. C. Andersen szülő­háza és háza

A világ­iro­da­lom egyik leg­na­gyobb alak­já­nak szülő­vá­rosa Odense, így aki a város­ban jár, sem­mi­képp se mulassza el a költő éle­té­ben fon­tos sze­re­pet betöltő épü­le­tek fel­ke­re­sé­sét!
 

Sportolás, Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Szórakozóhelyek

A felsőok­ta­tási intéz­mé­nye­ket nagy szám­ban láto­gató helyi fia­tal­ság révén Odense is pezsgő éjsza­kai élet­tel büsz­kél­ked­het. Megannyi éjsza­kai klub várja a szó­ra­kozni vágyó­kat, melyekről rész­le­te­sen az alábbi linkre kat­tintva tájé­ko­zód­hat.

Parkok

Odense-ben meg­annyi park talál­ható, melyek ked­vező idő­já­rás estén helyet biz­to­sí­ta­nak ren­dez­vé­nyek­nek, kon­cer­tek­nek, vagy akár egy kis napo­zás­nak, sza­bad­téri játé­kok­nak, gril­le­zés­nek, és más tár­sas prog­ra­mok­nak is. A város lakó­i­nak köré­ben nagy nép­szerű­ség­nek örven­de­nek az Odense folyó (Odense Å) men­tén elte­rülő, festői szép­ségű par­kok.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Odense a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények


AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS