Pattern Design

Pattern Design

Ezen 2 éves prog­ram kere­tei között alkal­muk adó­dik a hall­ga­tók­nak meg­is­mer­kedni a min­ta­ter­ve­zés alap­ja­i­val és tech­ni­kai kivi­te­le­zé­sé­vel. A kép­zés során a diá­kok egy CAD nevű soft­ware segít­sé­gé­vel gya­ko­rol­nak, ami a későb­biek folya­mán is nagyon fon­tos lesz a ruha­ter­ve­zés­nél.  Az elmé­leti okta­tás mel­lett szám­ta­lan gyakorlat-orientált pro­jek­te­ken vesz­nek részt a diá­kok, mint pél­dául a meg­ter­ve­zett ruha elké­szí­tése.

fashiondesign

A 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Pattern Design
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.000/sze­mesz­ter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:

  • Branding and Marketing Management-Fashion and Furniture
  • Design-Fashion
  • Entrepreneurship

Karrierlehetőségek:

  • Assistant wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
  • Pattern desig­ner in devel­o­ping mea­sur­ment charts and work­shop dra­wings

Hasonló képzések:

  • Fashion Design
  • Design, Technology & Business

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra