Product Development and Integrative Technology

Product Development and Integrative Technology

A három sze­mesz­te­res Product Development and Integrative Technology a prog­ram olyan modellre ala­pul, mely­ben a hall­ga­tók végig­ve­szik és begya­ko­rol­ják a ter­mék­fej­lesz­tési folya­mat leg­fon­to­sabb állo­má­sait. A kur­zus egész idő­tar­tama alatt arra ösz­tön­zik a diá­ko­kat, hogy hasz­nál­ják a már koráb­ban meg­szer­zett szak­tu­dá­su­kat és integ­rál­ják azt az álta­luk lét­re­ho­zott ter­mé­kekbe. Különös hang­súlyt fek­tet­nek a tech­no­ló­gia fej­lesz­tésre, designra és pro­ject management-re vala­mint az ezek­kel össze­függő teó­ri­ákra.

automationeng

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel a ter­mék­fej­lesz­tés, vala­mint elhi­va­tott­sá­got és ele­gendő kre­a­ti­vi­tást érez­nek maguk­ban aziránt, hogy hoz­zá­já­rul­ja­nak a jövő inno­va­tív és fenn­tart­ható ter­mé­ke­i­nek kifej­lesz­té­sé­hez. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve To-Up Bachelor Degree in Product Development and Integrative Technology
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.300
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.
 


Karrierlehetőségek:

  • Industrial Process Consultant
  • Project Staff
  • Project Manager of Devel­op­ment Pro­jects
     

Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra