Randers

Randers

A Jylland-félsziget keleti part­ja­i­nál elte­rülő városban található a Dania University of Applied Sciences campusa.

randers dánia
Ország Dánia
Régió Østjyl­land
Lakosság 61 121 fő
Weboldal www.visitranders.dk
Elhelyezkedés
Közép-Jutland, Dánia
Randers a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Randers tele­pü­lést első­ként 12. szá­zad­ból ránk maradt kró­ni­kák emlí­tik, azon­ban egyes nyo­mok­ból arra utal­nak az archeo­ló­gu­sok, hogy már a 8. szá­zad­ban is jár­tak itt Vikingek.

A tör­té­ne­lem során a Jylland-félsziget keleti part­ja­i­nál elte­rülő város Dánia 6. leg­na­gyobb­jává nőtte ki magát lakos­sá­gát tekintve. A Guden folyó (Gudenå) két part­ján álló város arról isme­re­tes, hogy az ország egyet­len olyan folyami kikötője talál­ható itt, mely ter­mé­sze­tes úton kelet­ke­zett folyóra épül. A Tange tóból (Tange sø) eredő Guden folyó a város után nagy­já­ból 10 km-re a Randers Fjord-ba tor­kol­lik.
 

Közlekedés

A város­hoz leg­kö­ze­lebbi rep­tér Aalborgban talál­ható (ca. 80 km). Budapestről szá­mos légi­tár­sa­ság indít jára­tok az országba, azon­ban Aalborgba a magyar fővá­ros­ból nem érke­zik köz­vet­len járat. A Randers-be tar­tók igénybe vehe­tik még a vala­mi­vel távo­labbi Billund rep­te­rét is (ca. 130 km) ahová rend­kí­vül olcsó fapa­dos légi vál­la­lat üze­mel­tet jára­to­kat.

Az emlí­tett rep­te­rekről a várost csak köz­úton vagy vas­út­tal lehet meg­kö­ze­lí­teni, azon­ban a helyi tömeg­köz­le­ke­dés magas szin­vo­na­lá­ból adó­dóan rend­kí­vül kényel­mes körül­mé­nyek között tehet­jük meg az utat.

 

Látványosságok

A város­ban talál­ható Észak-Európa leg­na­gyobb mes­ter­sé­ges esőer­deje. A park több mint 350 féle növénnyel és közel 200 fajta állat­tal várja az ide­lá­to­ga­tó­kat. A lát­vá­nyos­ság föld­ré­szek sze­rint van fel­osztva így a láto­gató külön-külön ismer­heti meg Dél-Amerika, Afrika és Ázsia esőer­de­ink élő­vi­lá­gát, továbbá a tel­jes­ség érde­ké­ben a park kiegé­szül egy kígyó­ház­zal és egy akvá­ri­um­mal is.

Érde­kes lát­ni­való még a Randers Dán Design Múzeuma, a Művészeti– és Kultúrtörténeti Múzeum illetve az egyet­len USA-n kívüli Elvis Presley múzeum, amely Elvis Presley graceland-i vil­lá­já­hoz kísér­te­ti­e­sen hason­lító épü­let­ben kapott helyet.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Randers a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS