Roskilde

Roskilde

A város­ban a Zealand Academy of Technologies and Business kínál angol nyelvű, tan­díj­men­tes kép­zé­se­ket.

roskildepic
Ország Dánia
Régió Sjaelland
Lakosság 46 292 fő
Weboldal www.visitroskilde.com
Elhelyezkedés
Sjaelland, Dánia
Roskilde a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A város Koppenhágától 30 km-re nyu­gatra fek­szik, a Sjaelland szi­get keleti részén. Történészek sze­rint első temp­lo­mát Kékfogú Harald (igen, róla kapta nevét a Bluetooth) épí­tette, de a város még ennél is régebbre, egé­szen a 6. szá­za­dig ere­dez­tet­hető vissza. Temploma a későb­bi­ek­ben is nagy sze­re­pet kapott: 1080-ban püs­pök­ségi stá­tust kapott. A mai kated­rá­lis elődje 1170-ben épült, majd a keres­ke­de­lem egé­szen az 1500-as éve­kig az ország leg­fon­to­sabb váro­sává tette. A 16. szá­zad­ban bekö­vet­kező refor­má­ció és a 17. szá­zadi pes­tis­jár­vány miatt sokat vesz­tett a jelentő­sé­géből, de az 1847-ben épült vas­út­ál­lo­mása újból köz­ponttá tette.
 

A helyiek

A dán embe­rek nagy része köz­vet­len és segítő­kész, de tud­nunk kell, hogy a többi északi nép­hez hason­lóan elő­sze­re­tet­tel tart­ják azt a bizo­nyos 3 lépés távol­sá­got, ami per­sze az isme­ret­ség elő­re­ha­lad­tá­val eltű­nik. A kül­föl­diek szá­mára hatal­mas előnyt jelent, hogy szinte az összes dán beszél ango­lul, ráadá­sul elég magas szin­ten, legyen szó akár egy 12 éves gye­rekről, vagy egy 70 éves nyug­dí­jas­ról.
 

Közlekedés

A város saját rep­tere ugyan nem fogad nem­zet­közi jára­to­kat, de vas­út­ál­lo­mása és Koppenhágához való közel­sége könnyen meg­kö­ze­lít­hetővé teszik.
 

Látványosságok

A tele­pü­lés egyik leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lója a már több­ször emle­ge­tett kated­rá­lis, vala­mint a Roskilde fjord men­tén talál­ható múzeum, mely­ben viking hajó­kat mutat­nak be. Szintén jelentős nép­szerű­ség­nek örvend a Roskilde múzeum, a kirá­lyi palota, vala­mint az apát­ság is.

 

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

A könnye­debb szó­ra­ko­zást ked­velők­nek sem kell meg­ijed­niük: az 1971 óta meg­ren­de­zésre kerülő Roskilde Festival Európa egyik leg­na­gyobb zenei ese­mé­nye, melyen a rock, metal, hip-hop, elec­tro­ni­kus, dance és a világ­zene ked­velői is meg­ta­lál­ják a ked­ven­ce­i­ket.  Az ese­ményt rend sze­rint ado­má­nyok­ból ren­de­zik, hely­szí­nén gyak­ran kiál­lí­tá­so­kat, bol­ha­pi­a­co­kat ren­dez­nek.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Roskilde a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS