Service, Hospitality & Tourism Management

Service, Hospitality & Tourism Management

A ven­dég­lá­tó­ipar rend­kí­vül fon­tos sze­re­pet tölt be a leg­több ország gaz­da­sá­gá­ban. Ez a hatal­mas ember– és pénz­tö­me­ge­ket meg­moz­gató iparág óri­ási fejlő­dé­sen ment át az elmúlt évek­ben és szá­mos új, még kiak­ná­zat­lan lehető­sé­get tar­to­gat

int-hospitality-modern-hotel1

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik elhi­va­tott­sá­got érez­nek az iránt, hogy jövő­beli ven­dé­geik igé­nyeit a lehető leg­na­gyobb mér­ték­ben, pro­fesszi­o­ná­lis módon elé­gít­sék ki. Ez a két éves kép­zés remek lehető­sé­get kínál a hall­ga­tók szá­mára, hogy ins­pi­ráló kör­nye­zet­ben, csa­pat­mun­kák és sok­színű gya­kor­lati fel­ada­tok útján sajá­tít­sák el a szakma rej­tel­meit.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a szak angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes.

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Service, Hospitality & Tourism Management
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1–2. sze­mesz­ter: €12.000, 3–4. sze­mesz­ter: €12.000
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:

 

Karrierlehetőségek:

  • Marketing Coordinator
  • Sales Coordinator
  • Food&Beverage Assistant
  • Event Coordinator
  • Sponsor Adviser
  • Reception Desk Personnel
  • Travel agency/Booking assis­tant
  • Project Assistant
  • Conference Personnel

 


Hasonló képzések:


További Információ

 

  Jelentkezés a szakra