Software Development

Software Development

Ez a 1.5 éves Top-Up prog­ram azokra a kihí­vá­sokra fóku­szál ame­lyek­kel egy infor­ma­ti­kus­nak meg kell küz­de­nie ami­kor nagy – gyak­ran glo­bá­lis méretű – infor­ma­ti­kai rend­sze­rek fej­lesz­tési pro­jekt­jein dol­go­zik. Széleskörű szak­mai tudást biz­to­sít mind elmé­leti, mind gya­kor­lati szem­pont­ból a szoft­ver fej­lesz­tés terü­le­tén belül. Továbbá meg­ta­nítja a fia­tal infor­ma­ti­ku­sok­nak, hogyan hasz­nál­ják az IT-ben elő­for­duló leg­kü­lön­bözőbb adat­bá­zi­so­kat.

webdevelopment

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik a prog­ra­mo­zást és gigan­ti­kus infor­ma­ti­kai rend­sze­rek (ki)fejlesztését izgal­mas fel­adat­nak talál­ják, és szí­ve­sen merül­nek el a korun­kat leg­job­ban meg­ha­tá­rozó szá­mí­tó­gé­pes világ­ban. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve To-Up Bachelor Degree in Software Development
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.700/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • System Developer
  • System Desidner
  • Programmer
  • System Planner
  • IT Consultant
  • Project Manager
  • System Constructor
  • Web Developer
  • Software Engineer

Karrierlehetőségek:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra