Software Technology Engineering

Software Technology Engineering

A prog­ram elkez­dé­sé­hez egy emelt szintű mate­ma­ti­kán kívül semmi másra nincs szük­sége a diá­kok­nak, ugyanis a VIA ezen prog­ramja egé­szen a kez­de­tektől oktatja a prog­ra­mo­zást diák­jai szá­mára. A modern tech­no­ló­gia hiper gyors fejlő­dé­sé­nek köszön­hetően az infor­ma­tika ezen ágá­nak hatal­mas piaca van, így a keres­let az ilyen szak­kép­zett­ségű hall­ga­tók iránt is jelentős.

software computer science dánia

A prog­ram első sze­mesz­te­ré­ben a diá­kok mun­ka­he­lyek­hez láto­gat­nak, ahol bete­kin­tést nyer­nek az ICT gya­kor­lati alkal­ma­zá­sába. Az intéz­mény remek nem­zet­közi kap­cso­la­ta­i­nak köszön­hetően mint part­ne­re­gye­te­mek, mint vál­la­la­tok terén, a diá­kok gyak­ran kül­föl­dön töl­tik el ezt a sze­mesz­tert. A VIA UC infor­ma­tika rész­le­gén sok­kal nagyobb hang­súlyt fek­tet­nek a gyakorlati-orientált okta­tásra az elmé­leti okta­tás­sal szem­ben. Meggyőződésük hogy a diá­kok a saját pro­jek­te­ik­ből, a saját hibá­ik­ból, a saját tapasz­ta­la­ta­ik­ból tanul­nak a leg­töb­bet és ezál­tal érik el a leg­ha­té­ko­nyabb fejlő­dést tanul­má­nyaik során.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Software Technology Engineering
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés február és augusztus
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Software Engineer
  • R&D Manager
  • Software Developer
  • Solutions Architect

Hasonló képzések:

IT Technology
Computer Science

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra