Sport Management

Sport Management

A három sze­mesz­te­res Sport Management Top-Up kép­zés főként a sport köré épült üzleti élet­tel ismer­teti meg a prog­ram hall­ga­tóit. Legyen szó akár sport ese­mé­nyek meg­szer­ve­zé­séről, szpon­zo­rok szerződ­te­té­séről, vagy akár spor­to­lók leiga­zo­lá­sá­ról, a hall­gató meg­kapja a szük­sé­ges fel­ké­szí­tést, hogy helyt tud­jon állni az iparág meg­ha­tá­rozó pozí­ci­ó­i­ban.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik nem csak űzni sze­re­tik a spor­to­kat, és meg­je­lenni a külön­böző sza­bad­idős ese­mé­nye­ken, hanem meg is sze­retné ismerni a ren­dez­vé­nyek mecha­niz­mu­sát és a hát­tér­ben folyó mun­ká­la­to­kat. A prog­ram­hoz kötődő AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

 Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Sport Management
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €5.500/ szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:


Athlete Development Specialist
Athletic Director
Business Development Coordinator
Contract Administrator
Contract Negotiation Manager
Event Coordinator
Facilities Manager
Marketing Consultant
Marketing Coordinator
Operations Manager
Public Relations Manager
Sales Coordinator
Sport Agent


Hasonló képzések:

  • International Sales and Marketing
  • International Hospitality Management

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra