Svédországi alapképzések

Svédországi alapképzések

A Jönköping University tandíjmentes alapképzései Svédországban. Az angol nyelvű, dupla akkreditációval rendelkező szakokat az üzleti (gazdasági), mérnöki és egészségügyi karok indítják. A Jönköping Unviersity az egyetlen svéd egyetem amely fogad jelentkezést még érettségi előtt álló diákoktól.

jonkoping university logo

 

Bachelor Képzések
 

Business Administration / Economics

 

Informatics

New Media Design

 

Industrial Engineering and Management

Sustainable Supply Chain Management

 

Prosthetics and Orthotics

Prosthetics and Orthotics

 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Európai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen.  A jelent­ke­zés és a csomagmegrendelés után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben. SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

  ONLINE JELENTKEZÉS