Business Academy Aarhus

Az 1928-ban ala­pí­tott Aarhus University 2014-ben a a QS World Ranking 96. helyén állva meg­tar­totta elő­kelő helyét a világ 100 leg­jobb egye­teme között. Az egye­tem nagy hang­súlyt fek­tet a kutatás-fejlesztésre, a gya­kor­la­tias okta­tásra és a nem­zet­közi aka­de­mi­kus kör­nye­zetre.

Business Academy Aarhus leírás

Az aka­dé­mia Dánia máso­dik leg­na­gyobb váro­sá­ban, Aarhusban végzi felsőok­ta­tási tevé­keny­sé­gét 6 cam­pus­ban. Az egye­tem­vá­ros lakos­sá­gá­nak 16%-a diák, így biz­to­sítva van a város folya­ma­tos pezs­gése.

Tovább

Business Academy Aarhus - képzések

A BAAA rövi­dí­tésre is hall­gató, 15 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia olyan sza­ko­kat is indít, melyek rit­ka­ság szám­ban említ­hetőek ha a Dániában okta­tott angol nyelvű sza­ko­kat tekint­jük. Ezek a sza­kok fel­öle­lik a kémia és bio­ló­gia terü­le­teit, továbbá az autó­ver­seny­zés szak­te­rü­le­tét.

Tovább