Alapképzések Dánia bachelor AP academy

Alapképzések

A dán és svéd alapképzések lehetnek bachelor vagy AP képzések is, a közös bennük, hogy teljes mértékben tandíjmentesek. A bachelor képzések 3.5 évesek, míg az Academy Profession szakok 2 - 2.5 évet ölelnek fel, majd a Top-Up Bachelor-al egészülnek ki teljes értékű diplomává.

Svédországi alapképzések

A Jönköping University tandíjmentes alapképzései Svédországban. Az angol nyelvű, dupla akkreditációval rendelkező szakokat az üzleti (gazdasági), mérnöki és egészségügyi karok indítják. A Jönköping Unviersity az egyetlen svéd egyetem amely fogad jelentkezést még érettségi előtt álló diákoktól.

Tovább

Bachelor képzések

A főis­ko­lai (Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 3–3,5 év ter­je­delműek, 180 — 210 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat­ori­en­tál­tak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. A SCEDA kíná­la­tá­ban 60 alap­kép­zés talál­ható meg, hasz­náld az alábbi lis­tát és keresőt. Lap alján a szá­mok­nál lehet lapot vál­tani, így még több kép­zés jele­nik meg a kere­sési fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelően. A SCEDA a UniversityAdmission rend­sze­rét hasz­nálja, itt min­den álta­lunk kép­vi­selt kép­zés meg­ta­lál­ható és biz­to­sítja a kiváló kom­mu­ni­ká­ciót és átlát­ha­tó­sá­got a diák szá­mára.

Tovább

Academy Profession Képzések

Az aka­dé­miai (Academy Profession) kép­zé­sek álta­lá­ban 2–2.5 év ter­je­delműek, és 120–150 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre a Top-Up Bachelor kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető főis­ko­lai dip­lo­mává. Az összes kép­zés angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. Felvételi köve­tel­mény az érett­ségi, illetve végző­sök­nek lehető­sé­gük van még a vizsga előtt jelent­kezni az eddigi ered­mé­nyeik alap­ján, így fel­té­te­les fel­vé­telt nyer­het­nek. További köve­tel­mény lehet a szak­má­hoz illő spe­ci­fi­kus tan­tárgy, pl. Matematika, Angol vagy Kémia magas óra­szám­ban való tanu­lása.

Tovább

Top-Up Bachelor képzések

A főis­ko­lai kiegé­szítő (Top-Up Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 1–1.5 év ter­je­delműek, és körül­be­lül 90 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára.

Tovább