Szakok intézmények szerint

Válassza ki a lis­tá­ból az intéz­ményt hogy meg­te­kint­hesse azt ott angol nyel­ven tanul­ható kép­zé­se­ket.

University College of Northern Denmark — Képzések

14 angol nyelvű sza­kot indít a főis­kola min­den évben, ez az egyik leg­na­gyobb port­fo­lió az összes többi főis­kola és egye­tem között Dániában, ezzel is bizo­nyít­ván nyi­tott­sá­gát a kül­földről érkező diá­kok felé.

Tovább

Aarhus University - képzések

Az Aarhus University Dánia egyik legerősebb kutatóegyeteme, amely indít angol nyelven tandíjmentes alap- és mesterképzéseket.

Tovább

Business Academy Aarhus - képzések

A BAAA rövi­dí­tésre is hall­gató, 15 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia olyan sza­ko­kat is indít, melyek rit­ka­ság szám­ban említ­hetőek ha a Dániában okta­tott angol nyelvű sza­ko­kat tekint­jük. Ezek a sza­kok fel­öle­lik a kémia és bio­ló­gia terü­le­teit, továbbá az autó­ver­seny­zés szak­te­rü­le­tét.

Tovább

University College of Lillebaelt - képzések

A UCL rövi­dí­tésre is hall­gató, 9 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia Odenseben és Vejleben is ren­del­ke­zik cam­pus­sal. Ezzel Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti egyeteme.

Tovább

Dania University of Applied Sciences - képzések

5 angol nyelvű kép­zés­sel ren­del­ke­zik a Dania University of Applied Sciences, melyek Randersben vagy Viborgban érhetőek el, kivéve a Marketing Management AP sza­kot, melyet mind a két tele­pü­lé­sen oktat­nak.

Tovább

University of Southern Denmark képzések

University of Southern Denmark széleskörű, angol nyelven oktatott mérnöki képzései kiemelkedő színvonalúak.

Tovább

VIA University College képzések

A VIA University College széleskörű angol nyelvű képzéskínálattal rendelkezik. Üzleti, műszaki, design és IT szakok közül válaszhattok.

Tovább

Zealand Academy of Technologies and Business képzések

A Zealand Academy of Technologies and Business 9 különböző angol nyelvű kép­zést indít, gyak­ran kereszt­fél­éves tan­év­kez­dés­sel is. Az AP és Top- Up kép­zé­sek kiter­jed­nek az üzlet és tech­no­ló­gia vilá­gára egy­aránt, mind­egyi­kük angol nyelvű és tel­jes egé­szé­ben tan­díj­men­tes. 

Tovább

Absalon University College képzések

A University College Absalon Koppenhága közelében, Sjaelland szigetén helyezkedik el Kalundburg és Vordingborg városaiban.

Tovább