University College of Northern Denmark

A főis­kola Észak-Dánia egyik leg­na­gyobb intéz­mé­nye, körül­be­lül 17 000 nap­pali, esti és leve­lezős hall­ga­tója van. A diá­kok a világ szá­mos orszá­gá­ból érkez­tek, Dél-Koreától Amerikáig ren­ge­teg kul­túra meg­ta­lál­ható itt.

University College of Northern Denmark — Képzések

14 angol nyelvű sza­kot indít a főis­kola min­den évben, ez az egyik leg­na­gyobb port­fo­lió az összes többi főis­kola és egye­tem között Dániában, ezzel is bizo­nyít­ván nyi­tott­sá­gát a kül­földről érkező diá­kok felé.

Tovább

University College of Northern Denmark leírás

A főis­kola Észak-Dánia egyik leg­na­gyobb intéz­mé­nye, körül­be­lül 17 000 nap­pali, esti és leve­lezős hall­ga­tója van. A diá­kok a világ szá­mos orszá­gá­ból érkez­tek, Dél-Koreától Amerikáig ren­ge­teg kul­túra meg­ta­lál­ható itt.

Tovább